Wat verandert er, wanneer verandert het en wat zijn de gevolgen voor de vennootschappen? Op deze pagina verzamelen we alle relevante informatie omtrent de hervormde vennootschapsbelasting.

Nieuw vanaf 1 januari 2019 of nieuw voor aj. 2020

Een kort overzicht van de belangrijkste implicaties

calculating-645670208
 1. Tariefverlaging
 2. Begin van fiscale consolidatie (groepsbijdrage)
  Met ingang van 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019), kan een lid van de consolidatie een “groepsbijdrage” in mindering brengen van zijn belastbare gereserveerde winst.
  Deze maatregel zal groepsvennootschappen toelaten van winsten te "verschuiven" tussen entiteiten van dezelfde groep. Hiermee komt een (weliswaar erg beperkte) vorm van fiscale consolidatie tot stand.
 3. Invoeren CFC -wetgeving
  Invoering van Controlled Foreign Corporation (CFC)-regels waarbij niet-uitgekeerde winsten van een CFC belastbaar worden gesteld bij de Belgische moeder.
 4. Exit-taxatie
  De exitheffing wordt uitgebreid naar een overdracht van een Belgische vennootschap aan één van haar buitenlandse vaste inrichtingen ((art. 185/1 WIB 92). Net zoals bij de exitheffing igv zetelverplaatsing kan betaling van de belasting gespreid worden over 5 jaar.
 5. Hybride mismatches
  Het tweede en derde lid van artikel 185, §1 alsmede artikel 185, §2/1 WIB 92 hebben, met ingang van aanslagjaar 2020 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2019), de bestrijding van zogenaamde ‘hybridemismatches’ tot doel. Een ‘hybridemismatch’ is een regeling die leidt tot aftrekbare kosten in hoofde van de betalende entiteit zonder dat met deze uitgaven inkomsten overeenstemmen die deel uitmaken van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Er kan enkel sprake zijn van een hybridemismatch indien het gaat tussen geassocieerde ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde onderneming of die handelen in het kader van een ‘gestructureerde regeling’.

Nieuws

Expert in de kijker

roel
Roel Van Hemelen
Partner TaxQuest, Auteur monKEY

De verlaging van de vennootschapsbelasting in ruil voor het inleveren van bepaalde niche-maatregelen. Vooral onze Belgische KMO’s komen als winnaars uit de bus en zien hun globale belastingdruk gevoelig dalen.

Meer info

Vergroot uw expertise