Welke optimalisaties moet u zeker overwegen in het huidige boekjaar van uw vennootschap?

Gepubliceerd op 07-11-2017

In het zog van het Zomerakkoord zullen heel wat wijzigingen plaatsvinden op het vlak van fiscale aftrekken en gaan een aantal bestaande vrijstellingen en optimalisatiemogelijkheden in de vennootschapsbelasting voor de bijl. Daartegenover staat uiteraard de verlaging van het belastingtarief. Deze wijzigingen zullen in principe toepassing vinden vanaf 1 januari 2018 en/of aanslagjaar 2019. Hoog tijd om tegen het einde van uw huidige boekjaar toch even te bekijken of u als bedrijfsleider al dan niet actie moet ondernemen om uw belastingfactuur nu reeds te optimaliseren.

Tips die uw vennootschap een hoop geld kunnen besparen op korte en middellange termijn

Bart Vermoesen licht een aantal mogelijkheden toe die waarschijnlijk ook binnen uw vennootschap kunnen worden toegepast. Hij focust zich in deze bijdrage voornamelijk op de kmo-vennootschappen aangezien grote vennootschappen vandaag sowieso al van heel wat gunstmaatregelen worden uitgesloten. De hieronder opgesomde lijst moet zeker niet als beperkend worden gelezen.

Verkoop tijdig uw (beursgenoteerde) aandelen

Vanaf volgend jaar zullen gerealiseerde meerwaarden op aandelen in principe worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting, tenzij u een participatie bezit van minstens 10 % of 2.500.000,00 EUR in de desbetreffende onderneming.

Beleggen in beursgenoteerde aandelen wordt voor de meeste vennootschappen dus een flink stuk minder interessant. Het verdient dan ook aanbeveling om uw latente meerwaarden tegen het einde van dit (boek)jaar veilig te stellen. Sowieso wellicht geen slecht idee aangezien de wereldwijde beurzen op heden hoge toppen scheren en de kans op een beurscrash met de dag toeneemt …

Heeft het dan nog zin om in de toekomst via uw vennootschap te beleggen in beursgenoteerde aandelen? Toch wel, aangezien u nog steeds met zogenaamde ‘brutogelden’ kan beleggen en dus meer kan investeren dan wanneer u de winst eerst aan u privé zou uitkeren en u langs de staatskas passeert. Maar we zouden dan eerder opteren voor een ‘buy and hold’-strategie’ i.p.v. snel in en uit een aandeel te stappen. Ook zal u zich op die manier niet blauw betalen aan beurstaksen die ook verder in stijgende lijn evolueren.

Leg een investeringsreserve aan

Investeert u dit jaar en de komende twee jaar in activa die volledig voor uw ondernemingsactiviteiten worden aangewend (machines, bedrijfswagens, bureelmeubilair, IT, …), dan zouden wij u ten stelligste aanraden om een investeringsreserve aan te leggen. Wel enkel op voorwaarde dat de mogelijk te benutten aftrek voor risicokapitaal (of notionele interestaftrek) eerder te verwaarlozen is. Een combinatie van beiden is immers niet mogelijk en de aftrek voor risicokapitaal blijft nog altijd keuze nummer één aangezien de investeringsreserve slechts een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting inhoudt. Die reserve mag maximaal 18.750,00 EUR bedragen per aanslagjaar en levert u een belastingbesparing op tot 6.373,13 EUR indien uw vennootschap onderworpen is aan het gewone belastingtarief.

Leg een voorziening aan

Op boekhoudkundig vlak kunnen voorzieningen voor risico’s en kosten worden aangelegd die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Het doel hiervan is om toekomstige kosten – die in werkelijkheid hun oorzaak vinden in het jaar of de jaren voordat de kosten effectief worden gemaakt – reeds als last op te nemen in de boekhouding.

Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen voor regelmatig terugkerende onderhouds- en herstellingswerken aan machines en gebouwen, voorzieningen voor garantieverplichtingen, ontslag van personeel, milieuverplichtingen, hangende geschillen, … Zorg wel voor voldoende onderbouwing aangezien uw belastingcontroleur dergelijke kosten met een vergrootglas bestudeert.

Geef uzelf een bonus

Op de jaarvergadering kan nog worden beslist om aan uzelf als zaakvoerder of bestuurder een tantième uit te keren. Interessant om weten is dat deze bonus nog aftrekbaar is als kost in het huidige boekjaar en in principe pas in het volgende jaar wordt belast in uw aangifte personenbelasting. De opportunisten onder ons kunnen zelfs overwegen om het tantième betaalbaar te stellen over meer dan één jaar …

Deze optimalisatiemogelijkheid is echter enkel interessant indien uw basisloon volgend boekjaar wordt verlaagd. Anders komt dat tantième bovenop uw normale loon en betaalt u daarop extra personenbelasting en sociale bijdragen waardoor het gerealiseerde voordeel opnieuw teniet wordt gedaan.

Dit is voornamelijk het overwegen waard indien u nu reeds kan voorspellen dat volgend jaar wellicht een minder winstgevend jaar wordt en u zich geen 45.000,00 EUR brutoloon hoeft uit te keren om alsnog te kunnen opteren van het verlaagde vennootschapstarief.

Betaal bepaalde kosten reeds vooraf

Momenteel kunnen vooruitbetaalde kosten onmiddellijk fiscaal in aftrek worden gebracht in het jaar van betaling. Dat verandert volgend boekjaar aangezien vanaf dan vooruitbetaalde kosten fiscaal moeten worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben.

Overweeg dus alvast om het volgende: 

  • vooruitbetaling huur bureel, archiefruimte, … van uw woning voor de komende jaren
  • vooruitbetaling van bepaalde kosten zoals verzekeringen, abonnementen, … die bij u eind van het huidige boekjaar in de bus vallen en die voornamelijk of zelfs volledig betrekking hebben op het volgende boekjaar
  • spontane verhoging van uw voorlopige bijdragen voor elektriciteit, gas, water, …
  • aankoop van een voorraadje postzegels, kantoormateriaal, …

Het zijn niet altijd allemaal grote bedragen die hiermee gepaard gaan. Maar wie het kleine niet eert …

Belangrijk detail: opdat die kosten nog effectief aftrekbaar kunnen zijn in het huidige boekjaar, moeten ze uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar te worden betaald!

Spek uw IPT-verzekering

De premies van uw IPT-verzekering (beter gekend als ‘groepsverzekering’) zullen in de toekomst een lager fiscaal voordeel opleveren aangezien het tarief van de vennootschapsbelasting daalt. De eindbelasting op de via uw onderneming opgebouwde pensioenkapitalen wijzigt immers in eerste instantie niet. Dus sparen voor uw pensioen via uw vennootschap wordt wat minder lucratief.

Dat indachtig zou u kunnen overwegen om een backservicepremie te storten indien daarvoor nog voldoende ruimte is binnen de zogenaamde 80 %-regel. Maar deze laatste kan u ook wat in uw voordeel kneden door bijvoorbeeld uw loon nog dit jaar te verhogen naar bijvoorbeeld 45.000,00 EUR bruto op jaarbasis. Deze eenmalige backservicepremie levert u dan dit boekjaar nog een mooie belastingbesparing op. Niet te gulzig zijn echter: de fiscus heeft aangekondigd de 80 %-regel speciale aandacht te zullen schenken bij fiscale controles.

Verleng of verkort het huidige boekjaar

  2762