Van micro tot groot: klein zijn heeft ook zijn voordelen

Het is niet meer nieuw voor u: door de omzetting van de boekhoudrichtlijn zijn de criteria voor de definitie van kleine vennootschap verhoogd en werd de microvennootschap geïntroduceerd. Een kleine vennootschap zijn heeft niet alleen op vennootschapsrechtelijk vlak zijn voordelen, er zijn ook tal van fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s. Zo genieten kleine vennootschappen bv. van een hogere notionele interestaftrek en betalen zij geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen in de eerste jaren na hun oprichting. We lichten in dit artikel één gunstmaatregel voor de kleine vennootschap toe: de afschrijving in het jaar van verwerving.

Begrip kleine vennootschap

We zetten de criteria ‘kleine vennootschap’ voor u nog eens op een rijtje. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, excl. btw: 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: 4.500.000 euro.

De criteria inzake omzet en balanstotaal moeten op geconsolideerde basis worden berekend. Deze bepaling is enkel van toepassing op moedervennootschappen. Dochtervennootschappen die op hun beurt geen moedervennootschap zijn, moeten de criteria enkel op individuele basis bekijken.

Merk op dat door de omzetting van de boekhoudrichtlijn het begrip ‘microvennootschap’ werd ingevoerd in het Belgisch recht (artikel 15/1 W.Venn.). Microvennootschappen moeten een nog beperktere jaarrekening neerleggen dan kleine vennootschappen en moeten hiervoor ook minder betalen.

Geen pro rata afschrijving in het jaar van verwerving

 

Door de nieuwe, hogere criteria zullen meer vennootschappen als ‘klein’ worden beschouwd en zullen dus meer vennootschappen kunnen genieten van de bestaande fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s.

Sinds aanslagjaar 2004 kunnen vennootschappen bij verwerving van een materieel of immaterieel vast actief in de loop van het boekjaar niet langer een volledige afschrijvingsannuïteit boeken. Er is een beperking pro rata temporis.

Voor kmo’s geldt een gunstregime. Kleine vennootschappen (volgens artikel 15 W.Venn.) mogen nog steeds een afschrijving voor een volledig jaar als beroepskosten in mindering brengen in het jaar van aanschaf.

Een praktisch voorbeeld

Op 2 juli 2016 heeft BVBA A een machine aangeschaft met een waarde van 250.000 euro (exclusief btw), die over een fiscaal aanvaarde termijn van vijf jaar wordt afgeschreven.

Is BVBA A een grote vennootschap, dan bedraagt de in aanmerking te nemen afschrijving op de machine: 25.000 euro (250.000 euro x 20 % x 183/366 dagen) voor het boekjaar per 31 december 2016.

Is BVBA A een kleine vennootschap, dan bedraagt de afschrijving op de machine 50.000 euro.

We vergelijken de twee scenario’s (kmo / geen kmo):

  • scenario A: scenario waarbij vennootschap kwalificeert als kmo voor de volledige afschrijvingsannuïteit in het jaar van verwerving of totstandbrenging van een actief;
  • scenario B: scenario waarbij vennootschap niet kwalificeert als kmo voor het gunstregime.

 schemakmo 

(*) Kosten 2.050.000 verhoogd met 25.000 aan afschrijvingen.

De gerealiseerde besparing heeft wel slechts een tijdelijk effect. Uiteindelijk zal zowel in het kmo-scenario, als het niet-kmo-scenario de vennootschap het volledige bedrag van de aanschaffingswaarde fiscaal in mindering hebben kunnen brengen. Maar in het eerste jaar voor de kmo is dit toch een meevaller, omdat dit ook het jaar van de investering in het actief is.

 boek kmo   Dit is maar één van de gunstmaatregelen voor kmo’s; voor een volledig overzicht verwijzen we naar het boek “Het boekhoudkundig en fiscaal gunstregime voor kmo-vennootschappen toegelicht”. In deze publicatie van Stefaan Vlaminck (KPMG) wordt dieper ingegaan op de begrippen kleine vennootschap en microvennootschap. Naast een overzicht van de boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke implicaties van het kmo-statuut, worden ook alle fiscale gunstmaatregelen besproken en toegelicht met een praktisch voorbeeld.

Gepubliceerd op 05-07-2016

  487