Uitstel nieuwe regeling opeisbaarheid btw tot 1 januari 2014!

Onder de huidige Belgische wetgeving wordt de btw o.m. opeisbaar op het ogenblik dat een factuur wordt uitgereikt (indien de facturatie plaatsvindt vóór de levering van een goed of het einde van een dienstverrichting). Op dat ogenblik wordt de btw opeisbaar en is een betaling en aftrek van de btw mogelijk bij leverancier en klant, ongeacht de betalingstermijnen die zij afspreken of het effectieve tijdstip van de levering/dienst. De btw-aangifte is gelinkt aan de boekhoudkundige verwerking van de facturen.

Op basis van een recent goedgekeurd wetsontwerp zou vanaf 1 januari 2013 de btw echter niet meer opeisbaar worden bij het uitreiken van de factuur, maar wel op het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of in de mate van betaling van de factuur.

Ondertussen is gebleken dat de nieuwe regeling belangrijke praktische gevolgen heeft in hoofde van klanten en leveranciers. Er zijn niet alleen de theoretische vragen over de toepassing van de nieuwe regels, bedrijven worden ook verplicht om vanaf 1 januari 2013 hun boekhoudsystemen aan te passen, zodat die voortaan rekening zullen houden met zowel de factuurdatum, de betaaldatum en de datum van de levering, als zijnde de datum van opeisbaarheid van de btw. De btw-aangifte wordt losgekoppeld van de boekhoudkundige verwerking van de facturen (voor meer info, zie Fisc. Act. 2012, nr. 41, p.1-4).

Gelet op het feit dat er twee weken vóór de inwerkingtreding nog steeds geen definitieve wet is, noch enige administratieve toelichting, is dergelijke aanpassing van de boekhoudsystemen praktisch niet meer haalbaar voor ondernemingen en zal het vrijwel onmogelijk zijn om de nieuwe regels te respecteren vanaf 1 januari 2013. Door softwareleveranciers, de beroepsinstituten en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werd dan ook met aandrang aan de administratie gevraagd om de inwerkingtreding van de nieuwe wet, althans wat betreft de opeisbaarheid van de btw, uit te stellen.

Naar aanleiding van de praktische bezorgdheden die werden geuit, heeft de administratie nu beslist om de nieuwe regels inzake de opeisbaarheid van de btw uit te stellen:

  • In 2013 wordt een overgangsperiode van 12 maanden voorzien waarin zowel de leveranciers/dienstverrichters (voor wat betreft het uitreiken van facturen) als hun klanten (voor wat betreft het uitoefenen van het recht op aftrek) nog steeds de huidige regels mogen toepassen.
  • Vanaf 1 januari 2014 zou de nieuwe regeling dan effectief moeten worden toegepast, zeker door klanten met het oog op de uitoefening van hun recht op aftrek. Voor de leveranciers/dienstverrichters zou er vanaf 1 januari 2014 nog wel in een overgangsperiode worden voorzien voor wat betreft het uitreiken van facturen. De definitieve invulling van de toepasselijke regels tijdens deze overgangsperiode, zullen in de loop van 2013 door de administratie worden gecommuniceerd.

De beslissing zal eerstdaags worden gepubliceerd.

Gepubliceerd op 18-12-2012

  568