Survivalkit voor ondernemers in tijden van corona

Gepubliceerd op 23-03-2020

Het is tegenwoordig al coronavirus dat de klok slaat. Iedereen mag blijven werken maar het risico op besmetting moet zo veel mogelijk worden beperkt. Da’s makkelijker gezegd dan gedaan maar iedereen doet zijn best. Ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen intussen rekenen op verschillende steunmaatregelen.

Fiscale steun

Alle natuurlijke- of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO) die tijdelijk in financiële moeilijkheden geraken door het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële steun als zij de daadwerkelijke hinder door de verspreiding van het virus aantonen. Als bewijzen gelden een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, de mogelijke kettingreacties met partnerondernemingen. Aan de hand van dit bewijs kunnen ze steun aanvragen bij de FOD Financiën. Het aanvraagformulier is beschikbaar op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19. Deadline voor het indienen van de aanvragen is 30 juni 2020. Het gaat dan over:

  • een gespreide betaling van de personenbelasting of vennootschapsbelasting over enkele maanden. Die gespreide betaling zal niet leiden tot boetes of nalatigheidsinteresten;
  • een spreiding van de betalingen in de btw en de bedrijfsvoorheffing op maandelijkse basis. Ook op deze bedragen zijn geen boetes nog nalatigheidsinteresten verschuldigd.

Contactpunt is het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van de woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Zelfstandigen kunnen kiezen voor een lager bedrag aan voorafbetalingen als ze merken dat hun inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd voor de berekening van de voorafbetalingen. Een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend bij de sociale zekerheidsinstelling.

Sociale steun

Voor de sociale zekerheidsbijdragen zijn er afbetalingsplannen voor ondernemingen en uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten, kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger de faillissementsverzekering). Het overbruggingsrecht is een sociaal recht dat bestaat uit een automatisch tussenkomst via het sociale verzekeringsfonds. Het omvat het behoud van rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder betaling van sociale bijdragen en een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende maximaal 12 maanden.

Economische steun

  3397