Reclame en marketing: to do or not to do

U, als boekhouder of accountant, spreekt een reclamespot in op de plaatselijke radiozender voor de promotie van uw diensten. U steekt promofolders in de bus. Of u wil reclame voor uw diensten maken op Facebook. Mag u zomaar om het even wat doen of zijn er toch specifieke regeltjes te volgen voor cijferberoepers?

De drie beroepsinstituten (IAB, BIBF en IBR) hebben een aantal gedragsregels gepubliceerd. U moet uzelf, voor u reclame of een marketingactie voert, drie vragen stellen:

  • Brengt de reclame of marketingactie een gevaar van misleiding van de bestemmeling mee?
  • Bestaat het gevaar dat de reclame of marketingactie door de bestemmeling en/of het publiek waarop het is gericht, opgevat wordt als niet gepast voor een beroepsbeoefenaar?
  • Is de reclame of marketingactie oneerlijk ten opzichte van de aangestelde confrater en/of andere confraters?

Indien u “ja” moet antwoorden op één of meerdere van deze vragen, denkt u best eens na over een ander initiatief.

Wat is nu misleidende reclame?

Elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen de opmaak ervan, de personen tot wie ze zich richt of die ze aanbelangt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidend karakter hun economisch gedrag kan beïnvloeden, of die aan een concurrent schade toebrengt of schade kan toebrengen, wordt als misleidend beschouwd.

Zo mag u geen informatie verspreiden die valse, bedrieglijke of ongerechtvaardigde verwachtingen creëert aangaande gunstige resultaten. Of u mag zich niet - ten onrechte uiteraard - tot deskundige of specialist in een bepaald domein uitroepen.

Enkel het eindresultaat telt: de kwestie van de goede trouw van de auteur van een misleidende reclame of marketingactie speelt geen rol.

En mag u uzelf gaan vergelijken met de concurrent-boekhouder of -accountant bij u in het dorp?

Vergelijkende reclame is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. De wet (van 2 augustus 2002) onderwerpt vergelijkende reclame aan zeer strenge voorwaarden. Deze in de wet opgesomde voorwaarden zijn niet altijd even relevant voor u als accountant of boekhouder. Maar we noteren alvast dat de vergelijkende reclame niet misleidend mag zijn (zie supra) en betrekking moet hebben op goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien. De vergelijking moet gaan over objectieve en meetbare feiten. En u mag de goede naam van uw concurrent niet schaden.

Wat mag u zeker niet doen?

Onder andere volgende publicitaire informaties zijn verboden:

  • de naam van uw cliënten vermelden (tenzij uw cliënt en uw beroepsinstituut akkoord gaan);
  • beweren invloed te kunnen uitoefenen op rechtbanken, bestuursrechtelijke organismen of officiële voogdij-instanties;
  • bekwaamheden voorwenden die niet gebaseerd zijn op controleerbare feiten.

Wat wel mag, is uw erelonen meedelen. Maar u bent dan wel gebonden door de erelonen en voorwaarden die u bekendmaakt. En u mag niet louter verwijzen naar basis- of minimumprijzen. Bovendien moeten de reclame betreffende de erelonen en de voorwaarden van een beroepsbeoefenaar ondubbelzinnig en duidelijk zijn. De vermelding van erelonen in een reclame moet in ieder geval duidelijk de diensten vermelden waarop deze erelonen betrekking hebben.

Fiscaal Compendium - Deontologie Meer informatie vindt u in het boek “Fiscaal Compendium - Deontologie”.

In dit boek wordt, na een algemene bespreking van de opdracht en werking van het IAB, de toegang tot het beroep van accountant of belastingconsulent grondig doorgelicht.
Uiteraard komen de plichtenleer en de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid aan bod, maar het boek gaat ook dieper in op een aantal aspecten van de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Specifieke onderwerpen zoals de plicht tot het beroepsgeheim en de verplichtingen in het kader van de preventieve witwaswetgeving worden uitgebreid besproken.


 

Gepubliceerd op 21-02-2013

  421