Rechtspersoon-bestuurder onderworpen aan btw: wanneer komt het er van?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursfunctie  in een vennootschap waarnemen. De btw-behandeling van beide categorieën is evenwel anders. Natuurlijke personen moeten geen btw aanrekenen voor hun diensten. Rechtspersonen-bestuurders zijn wel btw-plichtig. Althans dat is de bedoeling. Voorlopig wordt de regel zo nog niet toegepast.

Natuurlijke personen als bestuurder: geen btw

 

Een natuurlijk persoon-bestuurder wordt geacht geen zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar te werken onder toezicht van andere organen van de vennootschap (bv. de raad van beheer). Hij moet dus voor de diensten die hij presteert voor de vennootschap geen btw aanrekenen.

Rechtspersonen als bestuurder: btw (maar voorlopig nog niet)

De reden die maakt dat natuurlijke personen-bestuurders geen btw moeten aanrekenen, geldt niet voor rechtspersonen. Een rechtspersoon is immers in principe nooit ‘niet-zelfstandig’. Met andere woorden ze zijn btw-plichtig en hun prestaties als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn als belastbare diensten aan de btw onderworpen.

Althans dat is de theorie. De administratie heeft jarenlang toegestaan dat ook rechtspersonen mochten kiezen al dan niet btw aan te rekenen. Onder druk van Europa moest deze tolerantie door de fiscus echter worden geschrapt.

De fiscus heeft deze schrapping ook aangekondigd. Vanaf 1 januari 2015 zou de tolerantie niet meer worden toegepast en zouden rechtspersonen die optreden als bestuurder steeds btw moeten aanrekenen.

Op die datum waren de administratie en de praktijk evenwel niet klaar om de nieuwe regel toe te passen. Daarom werd de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2016. Ondertussen werd de inwerkingtreding nog drie maal opgeschoven, tot 1 april, 1  mei en ten slotte tot 1 juni 2016.

Het is nu nog af te wachten of die datum gehaald wordt. Tegen de tijd dat u dit leest, is de datum misschien al weer opgeschoven.

Als de regeling in werking is getreden…

Bestuurdersprestaties zijn vaak diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen: deze diensten worden verondersteld te zijn voltooid bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling betrekking heeft, waardoor de btw bij elke afrekening opeisbaar wordt. 

Voor tantièmes is er nog onduidelijkheid. Volgens de fiscus is het moment van opeisbaarheid de algemene vergadering waarop wordt beslist aan de bestuurders een tantième uit te keren. Wat met tantièmes die pas op de AV van 2016 worden toegekend: zijn ze aan btw onderworpen, ook al worden ze toegekend voor prestaties in 2015 ?

Bestuurder-rechtspersoon die kleine onderneming is

Als de vennootschap-bestuurder een kleine onderneming is (en onder de drempel van 25.000 EUR blijft), kunnen zijn diensten om die reden vrijgesteld van btw blijven.

Meer over btw vindt u in de Belastingwijzer btw van Veronique Vermeersch een praktisch en onmisbaar instrument waarop u als btw-plichtige kunt terugvallen bij het vervullen van uw btw-aangifteverplichtingen.

Een overzicht van de btw-wetgeving vindt u in het btw-wetboek.

Gepubliceerd op 23-03-2016

  482