Premie van 2.000 euro voor Brusselse creatieve en culturele organisaties getroffen door coronacrisis

Gepubliceerd op 29-06-2020

Brusselse creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk, die getroffen zijn door de coronavirusmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, kunnen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW) een premie van 2.000 euro aanvragen. De steun wordt beperkt tot de instellingen die nog geen andere Covid-19-steun ontvangen hebben van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ander gewest, een gemeenschap, of een instelling die afhangt van één van deze entiteiten. De steunaanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2020 ingediend worden bij BEW.

Meer diepgaande info over de overheidssteun aan bedrijven en organisaties vindt u op monKEY, de meest uitgebreide databank voor boekhouders en fiscalisten. Probeer nu 14 dagen gratis >

Eenmalige premie van 2.000 euro

De Brusselse minister van Werk kent de eenmalige premie van 2.000 euro toe aan creatieve en culturele instellingen die:

  • een inkomstenverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus in te dijken, en die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden;
  • over minstens één bedrijfszetel beschikken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
  • op 18 maart 2020 een activiteit uitoefenen die onder de NACE-codes van de bijlage bij het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020’ valt;
  • op 18 maart 2020 ten hoogste vijf VTE’s in loondienst hebben;
  • niet over overgebrachte winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 2.000 euro bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2019.

Uitsluiting van steun of terugbetaling steun

Opdat ze de premie zouden kunnen aanvragen, mag er bijvoorbeeld tegen de creatieve en culturele organisaties vóór 18 maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening opgestart zijn. En de instelling mag nog geen coronasteun ontvangen hebben van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, of in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis steun aangevraagd hebben bij een ander gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt.

De begunstigde moet de uitsluitings- en terugbetalingsvoorwaarden gedurende drie jaar vanaf de datum van steunverlening naleven.

Aanvraag, toekenning en uitbetaling van de premie

  293