Ontvangen dividenden en interesten aangeven kan soms een mooi fiscaal voordeel opleveren

Het al dan niet opnemen van ontvangen dividenden en/of interesten in uw aangifte personenbelasting zorgt in de praktijk voor heel wat vragen en weerspannigheid onder de belastingplichtigen. Velen zijn immers van mening dat niemand – en zeker de fiscus niet – zaken heeft over welk roerend vermogen hij of zij bezit. Goed nieuws is dat de roerende voorheffing op ontvangen interesten en dividenden bevrijdend is. Met andere woorden: u moet ze niet verplicht opnemen in uw aangifte personenbelasting op voorwaarde dat er voldoende roerende voorheffing op werd ingehouden. Niettemin kan het toch interessant zijn om (een deel van) deze inkomsten op te nemen in uw aangifte. Zeker nu de roerende voorheffing de afgelopen jaren in sneltreinvaart is gestegen van 15 % naar 30 %. Op die manier kan u in bepaalde gevallen een deel of het geheel van de roerende voorheffing recupereren zodat bruto weer netto wordt.

 

Opname in uw aangifte interessant onder bepaalde omstandigheden

 

Hoewel de roerende voorheffing bevrijdend is, kan het toch interessant zijn om de door u privé ontvangen interesten en dividenden op te nemen in uw aangifte personenbelasting die de komende weken moet worden ingediend via Tax-On-web.

 

Maar waarom zou u dat in godsnaam doen? Welnu, onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de ingehouden voorheffing gedeeltelijk of volledig kan worden gerecupereerd. Dat is vooral het geval indien u inkomsten geniet die lager zijn dan de zogenaamde belastingvrije som. In dat geval krijgt u de reeds ingehouden voorheffingen geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

 

De belastingvrije som is het gedeelte van uw inkomen dat vrijgesteld wordt van personenbelasting. De hoogte ervan varieert naargelang uw persoonlijke gezinssituatie, zoals hieronder blijkt (zonder dat onderstaand overzicht volledig is – de bedragen hebben betrekking op inkomstenjaar 2016):

 • Basisbedrag: 7.310,00 EUR
 • Verhoogd basisbedrag indien belastbaar inkomen niet hoger dan 26.510,00 EUR:  7.420,00
 • Toeslagen voor kinderen ten laste:
  • één kind: 1.520,00 EUR
  • twee kinderen: 3.900,00 EUR
  • drie kinderen: 8.740,00 EUR
 • Toeslag voor alleenstaande: 1.520,00 EUR

 

Voorbeeld

 

Een alleenstaande met twee kinderen ten laste en een nettoberoepsinkomen van ten hoogste 26.510,00 EUR heeft dus recht op een belastingvrije som van 12.840,00 EUR.

 

Stel dat hij of zij in 2016 slechts een nettoberoepsinkomen genoot van 5.000,00 EUR. In dat geval is het interessant dat er een maximaal bedrag van 5.723,20 EUR  aan ontvangen netto interesten en/of dividenden wordt opgenomen in de aangifte personenbelasting. Dat bedrag bekomen we zo: 12.840,00 EUR (belastingvrije som)  - 5.000,00 EUR (beroepsinkomen) = 7 840,00 – 27 % RV.

 

De ingehouden roerende voorheffing ten bedrage van 2 116,80 EUR (7.840,00 EUR × 27 %) kan in dat geval volledig worden gerecupereerd.

 

Interessant om weten is dat u zelf vrij kan kiezen hoeveel interesten en dividenden u opneemt in uw aangifte.

 

Niet interessant voor iedereen

 

Welke belastingplichtigen komen in de praktijk vooral in aanmerking voor deze optimalisatiemogelijkheid? We denken in eerste instantie aan:

 

 

 • meerderjarige studenten (alhoewel deze in de praktijk wellicht nauwelijks roerende inkomsten zullen genieten)
 • bedrijfsleiders die om de één of andere reden nauwelijks of geen loon uit hun vennootschap hebben opgenomen of belangrijke fiscale aftrekken hebben (zoals een hoge afrekening aan sociale bijdragen, …)
 • zelfstandigen met een eenmanszaak wiens belastbaar resultaat uit hun bedrijfsactiviteit minder bedraagt dan de belastingvrije som waarop ze recht hebben omwille van bijvoorbeeld hoge afschrijvingen, een uitzonderlijk slecht jaar, …
 • gepensioneerden met een laag pensioen
 • bedrijfsleiders die kunnen genieten van de voordeelregel van artikel 37 op vlak van sociale bijdragen en geen of nauwelijks andere inkomsten genieten
   

 

De spontane aangifte van ontvangen interesten en dividenden kan in dergelijke situaties dus het rendement op uw beleggingen aanzienlijk verhogen. Zeker indien u deze optimalisatie jaar na jaar kan toepassen.

 

Bovendien is dit ook van toepassing op ontvangen interesten en/of dividenden van uw eigen vennootschap, met als gevolg dat u die optimalisatie zelf wat kan sturen …

 

Overweeg dus de opname van genoten dividenden en/of interesten in uw aangifte indien uw belastbaar inkomen lager is dan de belastingvrije sommen waarop u recht heeft. Op die manier kan u een deel of het geheel van de ingehouden roerende voorheffing recupereren en de opbrengst op uw beleggingen wat verhogen. In deze tijden van lage rente zal u daar vast niet kwaad om zijn …

Gepubliceerd op 13-06-2017

  3937