Magda? Welke uitgaven mag ik als beroepskost aftrekken?

Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is ‘kosten maken’. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u wat meer duidelijkheid te bieden, geven we antwoord op een reeks veelgestelde vragen en leggen uit welke kosten u (geheel of gedeeltelijk) mag aftrekken.

Ik volg een bijkomende opleiding, mag ik die kosten aftrekken?

JA en NEEN, dat hangt af van de opleiding. Als de opleiding (cursus, seminarie, workshop) verband houdt met de job die u op dat moment uitoefent, zijn de kosten aftrekbaar. Dat geldt zowel voor het inschrijvingsgeld, als voor de kosten van het lesmateriaal, verplaatsingskosten naar de les, enz. Kosten voor cursussen die losstaan van uw beroep of die u volgt met het oog op een nieuwe professionele uitdaging, kan u niet aftrekken. Bv. een kok die een lessenreeks Aziatisch koken volgt, kan deze kosten aftrekken, een wiskundeleraar die dezelfde cursus volgt niet.

Ik heb het verlies van mijn vennootschap zelf ten laste genomen? Mag ik dat verlies dan ook zelf bij mij persoonlijk aftrekken?

JA, dat mag. U mag als bedrijfsleider de vennootschapsverliezen die u ten laste heeft genomen aftrekken als er aan drie voorwaarden voldaan is: (1) u heeft de tenlasteneming gedaan om de beroepsinkomsten die u als bedrijfsleider uit uw vennootschap haalt, te kunnen behouden, (2) u heeft een onherroepelijke en onvoorwaardelijke storting van een som geld gedaan en (3) de door u gestorte som wordt door uw vennootschap volledig gebruikt om haar beroepsverliezen aan te zuiveren. Als u om deze tenlasteneming te kunnen financieren zelf een krediet moet aangaan, zijn ook de interesten die u daarvoor betaalt aftrekbaar.

Ik heb een verkeersboete gekregen voor te snel rijden, mag ik die aftrekken?

NEEN, dat mag niet. Geldboetes, of ze nu strafrechtelijk of administratief zijn, zijn niet aftrekbaar. Enkel voor ‘parkeerboetes’ geldt een uitzondering, omdat dat in feite geen ‘boetes’ zijn, maar een vergoeding (retributie) voor betalend parkeren. Als ze verband houden met een professionele verplaatsing zijn ze zoals de meeste andere autokosten in de PB aftrekbaar voor 75 %.

Onze dochter helpt in mijn zaak. Mag ik haar loon als kost in aftrek brengen?

JA, dat mag. De bezoldigingen die u betaalt aan gezinsleden zijn, net als andere personeelskosten, aftrekbaar. Uw helpende gezinsleden moeten dan wel in ondergeschikt verband (lees: onder uw leiding en toezicht) werken. Hun loon mag een normale bezoldiging niet overtreffen, moet een werkelijke prestatie vergoeden en moet door individuele fiches verantwoord worden. Let wel op: als u een loon uitbetaalt aan één van uw kinderen, kan dat kind niet meer ten laste zijn.

Mag ik de kosten voor mijn maatpak aftrekken?

NEEN, dat mag niet. De aankoop van kledij, (zoals een maatpak) die ook in het privéleven gedragen kan worden, is niet aftrekbaar. De kosten voor specifieke beroepskledij zijn daarentegen wel aftrekbaar. De specifieke beroepskledij wordt opgedeeld in: (1) reglementair opgelegde beroepskledij: helm, overall, veiligheidsschoenen, uniform en (2) andere bijzondere kledij die bij de uitoefening van een bepaald beroep wordt gedragen: kledij van arts, tandarts of verpleegster, toga van een advocaat, werkvest van slager of bakker, … Voor sommige kledij is er ruimte voor discussie: glitterpak van een zanger, sportkledij van een tennisleraar, …

Ik ben leraar en moet dus ook vaak thuis werken (lesvoorbereiding, verbeterwerk). Mag ik de kosten van mijn bureel inbrengen?

JA, dat mag. Voor zover u het bureel daadwerkelijk professioneel gebruikt, mag u de kosten aftrekken. Het gaat ondermeer om de volgende kosten (in verhouding van de oppervlakte van het bureel tot de totale oppervlakte van de woning): huur van de woning, interesten van de hypothecaire lening voor aankoop woning, elektriciteit en verwarming, onderhoud, kuisproducten, … Als u het bureel ook gedeeltelijk privé gebruikt, mag u de kosten slechts voor dat percentage aftrekken. Bv. uw bureel beslaat 10 % van uw woning, u gebruikt het 70 % beroepsmatig: als u maandelijks 1.000 EUR huur betaalt, kan u daarvan 70 EUR aftrekken (bureau vertegenwoordigt 10 % van huur van de woning = 100 EUR, daarvan 70 % professioneel gebruikt = beperken tot 70 EUR).

Mag ik een duur schilderij dat ik in mijn praktijk heb hangen in aftrek brengen?

NEEN, dat mag niet. Beroepskosten die op een onredelijke wijze uw beroepsbehoeften overtreffen zijn niet aftrekbaar. ‘Onredelijke kosten’ worden uit hun aard zelf  niet enkel gedaan voor de werkelijke beroepsbehoeften, maar ook omdat men een zekere standing wil ophouden, een bepaalde levensstandaard wil handhaven. De beoordeling hiervan is natuurlijk altijd een feitenkwestie: bv. heeft een accountant een chique sportwagen nodig? Wie mag daar over oordelen: de administratie of de belastingplichtige? De fiscus houdt er niet van dat belastingplichtigen dure wagens kopen op kosten van hun zaak, de rechtspraak geeft echter vaak de belastingplichtige gelijk.

Mag ik de uitgaven die ik doe voor het inwinnen fiscaal advies in mindering brengen?

JA, dat mag. Hierover heeft de administratie (gesteund door de minister van Financiën) jarenlang dwars gelegen. De meeste rechtspraak, van de lagere rechtbanken tot aan het Hof van Cassatie, staan de aftrek wel toe. Niet enkel de kosten voor complex, doorgedreven fiscaal advies zijn aftrekbaar, ook als u zich voor het invullen van een eenvoudige aangifte laat bijstaan mag u die kosten aftrekken.

Mag ik de kosten van mijn zakenlunches ook als beroepskost aftrekken?

Neen, dat mag niet, of toch niet volledig. Restaurantkosten zijn, ook al was het een puur professioneel restaurantbezoek, slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Momenteel mag u ze voor 69 % aftrekken.  Het begrip ‘restaurant’ wordt ruim geïnterpreteerd: het gaat van een sterrenrestaurant, over een bistro tot een broodjeszaak of een snackbar. Een uitzondering geldt voor vertegenwoordigers in de voedingssector, die wel hun restaurantkosten volledig kunnen aftrekken. De kosten van een privélunch zijn uiteraard niet aftrekbaar.

Ik sponsor met mijn zaak de lokale voetbalploeg. Mag ik die sponsorgelden aftrekken?

NEEN en JA. Publiciteitskosten zijn in principe aftrekbaar, ze worden immers gedaan om inkomsten te verkrijgen. Over sponsoringkosten bestaat er echter onenigheid. De administratie is niet geneigd sponsoruitgaven als publiciteitskosten te aanvaarden en wijst de aftrekbaarheid af. Sommige rechtbanken volgen de administratie daarin, andere rechtbanken staan de aftrek wel toe.

Mag ik als werkeloze ook beroepskosten maken?

JA, dat mag. Van werkeloosheidsuitkeringen worden geen forfaitaire beroepskosten afgetrokken, maar wel werkelijke beroepskosten. Dat wil zeggen dat u moet bewijzen dat u de kosten gemaakt heeft om uw uitkering te krijgen of behouden: bv. verplaatsingskosten naar een afspraak met VDAB, kosten voor het versturen van sollicitatiebrieven, …

Ik ben parlementslid en moet een deel van de inkomsten van mijn mandaat afstaan aan de partij. Mag ik dat gedeelte aftrekken?

NEEN, dat mag niet. Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement mogen de afgestane sommen niet aftrekken. Wie burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of provincieraadslid is, mag dat wel. Nota bene: kosten voor een verkiezingscampagne zijn niet aftrekbaar.


 

hoe minder PB  In het boekje “Hoe minder personenbelasting betalen”  van Nathalie Nimmegeers leest u in meer detail over de beroepskosten in de PB. Daarnaast komen ook de aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen ruim aan bod.

Gepubliceerd op 14-05-2014

  438