Lokalisatie van diensten in B2B-situaties

Om de btw juist te kunnen toepassen is het cruciaal om te weten waar een dienst precies plaats vindt. Het is immers de plaats van de dienst die bepaalt waar (in welk land) btw verschuldigd is. In principe hoort dat de plaats te zijn waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. In sommige gevallen heeft de wetgever er echter uitdrukkelijk voor gekozen van deze stelregel af te wijken. In deze bekijken we het uitgangspunt en de uitzonderingen. 

Het belang van de juiste lokalisatie van de dienst

De dienst moet juist gelokaliseerd worden, omdat de plaats van de dienst bepaalt welke btw er verschuldigd is. Bv. een Belgische loodgieter herstelt het sanitair in een in Frankrijk gelegen hotel: is de Franse btw (plaats waar de ontvanger gevestigd is) of de Belgische btw (plaats waar de dienstverrichter gevestigd is) van toepassing? De discussie is dus in zeker van belang voor de belastingautoriteiten: mogen ze btw heffen of niet? Maar aangezien de btw-tarieven in Europa nog steeds niet uniform zijn is het ook voor de belastingplichtige relevant.

B2B tegenover B2C

De plaats waar een dienst plaatsvindt, wordt anders bepaald naar gelang de afnemer een andere belastingplichtige is (‘business to business’ of B2B) dan wel een consument (‘business to consumer’ of B2C).

De hoofdregel in B2C-situaties is dat de dienst plaatsvindt daar waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit gevestigd heeft. Er gelden uitzonderingen voor: diensten m.b.t. onroerende goederen, restaurant- en cateringdiensten, telecommunicatiediensten, … Hier gaan we niet verder op in. In deze bijdrage focussen we op de B2B-situaties.

De regel: waar de afnemer is gevestigd

Diensten die geleverd worden aan een andere belastingplichtige worden gelokaliseerd daar waar hij (= de dienstontvanger) de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Als de dienst wordt geleverd aan een vaste inrichting (VI) van de belastingplichtige, dan is de plaats waar de VI gevestigd is, de plaats van de dienst. Als er geen zetel van economische activiteit of VI is, wordt er gekeken naar de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de ontvanger.

Zoals u merkt is het aanknopingspunt steeds een plaats verbonden met de ontvanger/de afnemer van de dienst.

Nota Bene: als een belastingplichtige afnemer een dienst ontvangt in zijn privésfeer (bv. een winkelier laat zijn woning schilderen), dan zijn uiteraard de B2C-regels van toepassing omdat hij dan niet in zijn hoedanigheid van belastingplichtige optreedt, maar als een gewone consument.

Enkele uitzonderingen

Plaats waar het onroerend goed gelegen is

Diensten die betrekking hebben op een onroerend goed worden, logischerwijze, gelokaliseerd daar waar het onroerend goed gelegen is.

Het gaat dan in de eerste plaats om werk in onroerende staat bv. allerhande verbouwings- en verfraaiingswerken. Vallen ook onder deze uitzondering: verhuur van garages, bergruimtes en magazijnen, het verlenen van gebruiksrechten op een onroerend goed, de diensten van een immobiliënmakelaar, diensten die tot de geregelde werkzaamheid van een (binnenhuis)architect behoren, studiewerk van een landmeter, tolheffing in tunnels, verstrekken van een kamer in een hotel, …

Plaats waar het personenvervoer plaatsvindt

Voor personenvervoersdiensten wordt de plaats waar het vervoer effectief plaatsvindt als plaats van de dienst beschouwd. Dit in verhouding tot de afgelegde afstand: de dienst kan dus in verschillende landen plaatsvinden in geval van internationaal personenvervoer.

Restaurant- en cateringdiensten

Restaurant- en cateringdiensten worden gelokaliseerd daar waar de dienst materieel verricht wordt.

Restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip, vliegtuig of trein daarentegen worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer.

Culturele, sportieve, educatieve evenementen

Voor diensten die bestaan uit het verlenen van toegang tot een cultureel, artistiek, sportief, wetenschappelijk, educatief of vermakelijk evenement, is de plaats van de dienst de plaats waar het evenement doorgaat.

Let op: het zuiver toegang verlenen tot een sportinstallatie/sportcomplex wordt niet beschouwd als ‘toegang verlenen tot een (sportief) evenement’.

Diensten en btw  

Voor veel meer informatie hierover kan u het boek “Diensten en btw. Een praktische leidraad.” consulteren. Auteur Marc Govers geeft u meer inzicht in de complexe materie van de dienstverrichtingen in de btw: wat zijn diensten, waar worden ze gelokaliseerd en wanneer is de btw opeisbaar.

Gepubliceerd op 04-11-2014

  860