Leen eens goedkoop bij uw eigen vennootschap

Wanneer u geld uit uw eigen vennootschap opneemt onder de vorm van een extra loon of dividend, dan passeert vadertje Staat steeds langs de kassa. Een extra loon opnemen kost u al gauw 50 % aan personenbelasting (bovendien nog te vermeerderen met aanvullende gemeentebelasting) en sociale bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat u van elke 100,00 EUR die u zo uitkeert, minder dan 50,00 EUR overhoudt. Een dividend uitkeren kost u 30 % aan roerende voorheffing, tenzij u kan genieten van het verlaagd tarief van 20 % of 15 % (VVPR-bisregeling) of uw vennootschap liquidatiereserves heeft aangelegd die binnenkort met een inhouding van 5 % roerende voorheffing kunnen worden uitgekeerd nadat er bij aanleg al een heffing van 10% op de aldus gereserveerde winst werd ingehouden. Hoe dan ook: dit is steeds een dure kwestie.

Indien u vandaag privé dringend geld nodig heeft voor een bepaald project dat u absoluut privé wenst te realiseren, dan kan het in bepaalde situaties interessanter zijn om een lening bij uw eigen vennootschap af te sluiten i.p.v. een extra loon of dividend uit te keren. In sommige situaties kan u zelfs een renteloze lening verkrijgen van uw vennootschap …

Voordeel alle aard

In principe moet u een marktconforme rente betalen aan uw eigen vennootschap indien u een lening bij haar afsluit. Naargelang de looptijd en aard van de lening hanteert de fiscus verschillende tarieven om die marktconforme rentevoet vast te leggen. Wordt de lening renteloos of tegen een lagere rentevoet toegekend, dan moet in hoofde van de bedrijfsleider voor het verschil een voordeel alle aard worden belast.

De meeste van die rentevoeten worden met enige vertraging jaarlijks bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad waardoor in de praktijk meestal wordt teruggegrepen naar de laatst gepubliceerde rentevoet om het eventuele voordeel alle aard vast te stellen.

Opname via uw rekening courant (R/C)

Geld opnemen via uw zogenaamde R/C is een dure vorm van financiering die u ten stelligste moet vermijden. Voor een dergelijke kredietvorm bedraagt de rentevoet (voor kalenderjaar 2016) immers 9,27 %. Het maakt daarbij niet uit voor welke doeleinden u het geld gebruikt.

Lening met vaste looptijd

In plaats van het geld uit uw vennootschap op te nemen via uw R/C, kan u overwegen om een termijnlening af te sluiten. In dat geval wordt er tussen uzelf en uw vennootschap een overeenkomst (in principe met een afbetalingsschema) opgesteld. De toepasselijke rentevoet wordt in dat geval op basis van de volgende formule vastgesteld:

(P x 24 x n) / (n + 1) waarbij:

P = maandelijks lastenpercentage
n = aantal maanden waarover de lening wordt terugbetaald

Het maandelijks lastenpercentage voor leningen afgesloten in 2016 bedroeg:

 • leningen om de aankoop van een personenwagen te financieren: 0,06 %,
 • andere leningen: 0,13 %.

Voorbeeld

Jeroen besliste in 2016 – na jaren van keihard werken - om een privé een motor aan te kopen. Hij leende daarvoor bij zijn vennootschap een bedrag van 10.000,00 op vijf jaar.

In dat geval is de volgende rentevoet van toepassing: (0,13 x 24 x 60) / 61 = 3,07%.

Indien Jeroen een oldtimer (personenwagen) had aangekocht, dan kon hij lenen aan een rentevoet van 1,42 %.

We zouden echter dergelijke termijnlening aan uzelf enkel willen aanraden in uitzonderlijke gevallen. U moet immers vroeg of laat dat bedrag aan uw eigen vennootschap terugbetalen. Dergelijke lening kan interessant zijn als bijvoorbeeld nu reeds vaststaat dat u binnen enkele jaren een belangrijk kapitaal privé ontvangt (bijvoorbeeld uitkering groepsverzekering, verkoop privé onroerend goed, schenking van ouders of een suikernonkel, termijnrekeningen of obligaties die komen te vervallen, …).

Hypothecaire lening

Uw vennootschap kan aan uzelf als bedrijfsleider ook een hypothecaire lening toekennen. In dat geval neemt uw vennootschap een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed dat uw eigendom is (of wordt). Uiteraard moet u daarvoor langs bij de notaris en zijn de kosten die daarmee gepaard gaan door u persoonlijk te betalen. Maar dat maakt vanzelfsprekend weinig verschil indien u privé een hypothecaire lening zou afsluiten bij uw bank.

Opteert u voor een lening met vaste rentevoet, dan bedroeg het tarief voor 2016:

 • gewaarborgd door gemengde levensverzekering: 1,65 %,
 • andere: 1,78 %.

Niets weerhoudt u er echter van om bij uw eigen vennootschap een hypothecaire lening af te sluiten met een variabele rentevoet. En geloof ons, die piste is bijzonder aantrekkelijk omdat u dan in bepaalde gevallen gratis geld kan lenen … De te hanteren rentevoet hangt daarbij af van na hoeveel jaren de rentevoet moet worden herzien.

Voor leningen afgesloten in juni 2017 bedroeg de referte-index:

 • herziening na 1 jaar: - 0,561
 • herziening na 2 jaar: - 0,545
 • herziening na 3 jaar: - 0,500
 • herziening na 4 jaar: - 0,404
 • herziening na 5 jaar: - 0,252
 • herziening na 6 jaar: - 0,052
 • herziening na 7 jaar:  0,170
 • herziening na 8 jaar:  0,382
 • herziening na 9 jaar:  0,566
 • herziening na 10 jaar: 0,717

Let vooral op het minteken gedurende de eerste zes jaar. U kan bij uw eigen vennootschap gratis lenen indien u opteert voor een herzienbare rentevoet tussen één en zes jaar. Strikt gezien zou de vennootschap aan u geld moeten betalen aangezien de rentevoet negatief is. Maar aangezien u bij een bank dergelijk krediet op heden niet zou verkrijgen, lijkt het ons een brug te ver om dat wel te doen indien u leent bij uw eigen vennootschap.

Wie bij zijn eigen vennootschap leent met een tienjarige herzienbare rentevoet kan genieten van een gunsttarief van 0,717 %.

Ook hier zouden we toch willen opmerken dat we dergelijke leningsvorm enkel in uitzonderlijke situaties aanraden. Eerst moet vooreerst immers bekeken worden of het soms niet interessanter is om dat pand met uw vennootschap aan te kopen. Misschien realiseert u op die manier wel een grotere besparing.

In sommige situaties kan het interessant zijn dat uw vennootschap even voor bank speelt indien u een bepaalde uitgave of investering wenst te financieren over een iets langere termijn. Dat valt zeker te overwegen indien u van plan bent om privé een onroerend goed te verwerven en uw vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt. U kan dan zelfs gratis geld lenen van uw eigen vennootschap. Natuurlijk zullen de kosten van de hypothecaire inschrijving de pret wat drukken, maar het kan een ideetje zijn… U zou bijvoorbeeld de ontvangen huur van dat pand kunnen aanwenden ter maandelijkse aflossing van de lening. Wellicht zal dat niet voldoende zijn om de gehele afbetalingslast te dragen, de rest moet u dan ofwel putten uit eerdere reserves of alsnog bijtanken onder de vorm van wedde of dividenden. Maar na 15 à 20 jaar beschikt u privé dan over een onroerend goed dat u belastingvrij te gelde kan maken. Wel moet worden bekeken of op vlak van successie u nog wel optimaal zit. In die optiek is de opbouw van uw patrimonium via uw vennootschap in veel gevallen nog steeds een te overwegen piste gezien u de aandelen aan het voordeeltarief van 3 % kan wegschenken aan uw nageslacht.

Gepubliceerd op 31-07-2017

  7143