Fiscale luik van jobsdeal is goedgekeurd. Wat verandert er voor uw onderneming?

Gepubliceerd op 10-04-2019

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Dat is de inzet van de jobsdeal, het princiepsakkoord dat in de zomer van 2018 werd gesloten. Het fiscale luik van deze jobsdeal is intussen verschenen in het Staatsblad. Wat er nu concreet verandert en wat de impact zal zijn op uw onderneming, hebben wij voor u samengevat.

jobsdeal

Compenserende toeslag op startersloon bij jongeren

Voor jongeren, tussen de 18 en de 20 jaar zonder werkervaring, die worden aangeworven met een startbaanovereenkomst, mag u het normale minimumbrutoloon met een bepaald percentage verlagen. Maar enkel op voorwaarde dat u voortaan een ‘compenserende toeslag’ betaalt aan de jongere (werknemer), die het verschil compenseert tussen het nettoloon vóór de vermindering van het brutoloon en het nettoloon na de vermindering.

Voordeel is dat deze toeslag vrij is van RSZ en belastingen.

Aantal overuren met fiscaal voordeel stijgt

De wet van 23 maart 2019 trekt het maximaal aantal overuren met overwerktoeslag dat fiscaal gunstig behandeld wordt, tijdelijk op van 130 uren tot 180 uren.

Bijkomstig geldt:

  • Een belastingvermindering voor de werknemer, die gelijk is aan 24,75 % van het totaal van de berekeningsgrondslagen voor de overwerktoeslag. De belastingvermindering mag echter nooit meer bedragen dan de belasting die verschuldigd is op de bezoldigingen van de netto belastbare beroepsinkomsten.
  • Een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor overwerk. Dit op voorwaarde dat u, als werkgever, de volledige BV op deze bezoldigingen inhoudt.

Behoort uw onderneming tot de bouw- en horecasector? Dan geldt de belastingvermindering voor overuren met overwerktoeslag voor:

  • de eerste 180 uren voor de bouwsector, en
  • de eerste 360 uren voor de horecasector

De aanslag zal niet van toepassing zijn voor de aanslagjaren 2020 en 2021.

Vrijstelling van doorstorting BV voor nacht- en ploegenwerk uitgebreid tot de systeemvaart

Als uw onderneming ressorteert onder het paritair comité van de binnenscheepvaart, met werknemers die nacht- of ploegenarbeid verrichten met een ploegenpremie, dan mag u sinds 1 januari 2019 18,5 % van de bedrijfsvoorheffing die u inhoudt op de lonen van deze werknemers voor uzelf houden. Dit bedrag moet dus niet doorgestort worden naar de Schatkist.

De vrijstelling van doorstorting van BV wordt alleen toegepast voor werknemers aan wie een premie van 18,5 % van het basisloon wordt toegekend in de maand waarvoor u, als werkgever, het voordeel vraagt, tenminste 1/3 van hun arbeidstijd in het regime van de systeemvaart tewerkgesteld zijn.

Belastingvrijstelling voor gewestelijke opleidingspremies

  491