Inventaris opmaken: een moeilijke opdracht?

Het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar, brengt voor een onderneming verschillende taken mee. Eén daarvan is het opmaken van de inventaris. Maar wie moet er allemaal een inventaris opmaken? Hoe moet dat gebeuren en waar moet men rekening mee houden?

Wat is een inventaris?

Volgens artikel III.89 van het WER (het wetboek economisch recht) bestaat de  inventaris uit het volledig overzicht van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook van de onderneming.

Met andere woorden de onderneming moet een volledige opgave doen van al wat deel uitmaakt van haar vermogen: immateriële, materiële en financiële vaste activa, voorraden en goederen in bewerking, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen, eigen-vermogensbestanddelen, noodzakelijke voorzieningen tot dekking van bestaande risico’s, schulden, aan te passen actief- en passiefbedragen, gegeven waarborgen, geplaatste en ontvangen bestellingen buiten de lopende bestellingen, termijnovereenkomsten op deviezen en goederen, verleende opties, financiële instrumenten, andere verplichtingen, enz.

Daarbij moet elk vermogensbestanddeel ook worden gewaardeerd.

Welke ondernemingen?

De verplichting een inventaris op te stellen geldt voor alle ondernemingen, ongeacht hun juridische vorm. Dat wil zeggen dat zowel vennootschappen als natuurlijke personen met een eenmanszaak deze verplichting moeten nakomen. Ook vzw’s en stichtingen zijn er aan onderworpen. 

Wanneer?

De onderneming moet minstens eenmaal per jaar op een zelf gekozen datum inventaris opmaken.

Sommige ondernemingen kiezen ervoor een permanente inventaris bij te houden. Dit ontslaat hen echter niet van de wettelijke verplichting jaarlijks een inventaris op te stellen. Dit om eventuele fouten op te sporen en recht te zetten.

Doelstellingen van de inventarisatie

Bij het opstellen van de inventaris worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

  • fysieke opname van de voorraden;
  • controle van waarderingen;
  • bepalen van mogelijke waardeverminderingen;
  • verschillen tussen fysieke inventaris en inventaris in de boekhouding verklaren, …

Meer weten ? U vindt uitgebreide informatie over de inventarisatie en waardering, en over tal van andere eindejaarsverrichtingen in het dossier ‘Eindejaarsverrichtingen’ van Jean Pierre Vincke.

Gepubliceerd op 04-01-2017

  784