In gesprek met de hoofdredacteuren van de Fiscale Praktijkboeken - Al 30 jaar de rots in de fiscale branding

Gepubliceerd op 31-01-2020

Ingewikkelde fiscale wetgeving toegankelijk maken is al 30 jaar het doel van de Fiscale Praktijkboeken. Maar daar stopt het succesverhaal niet. De Fiscale Praktijkboeken verbinden voor accountants, belastingconsulenten en fiscaal juristen de wijzigende wetgeving en de implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. Een opdracht die de hoofdredacteuren Herman De Cnijf, directeur van de Fiscale Hogeschool (FHS) en Luc Maes, docent aan de Fiscale Hogeschool (FHS) vervullen met passie voor de fiscaliteit en samen met eminente medewerkers. Ter gelegenheid van deze ‘parelen’ verjaardag vindt u hieronder een interview met de huidige hoofdredacteuren over het verleden, heden en toekomst van de Fiscale Praktijkboeken.

Waarom is FHS begonnen met de Fiscale Praktijkboeken?

De Fiscale Praktijkboeken zijn ontstaan in 1989. Op dat ogenblik had de Fiscale Hogeschool al meer dan 20 jaar ervaring met de organisatie van succesvolle seminaries voor al wie in de praktijk met de fiscale wetgeving te maken had. In de seminaries werd toelichting verstrekt over de inhoud en de praktische gevolgen van nieuwe fiscale wetgeving en over onderwerpen die in de praktijk bron waren van discussies.

De toenmalige directeur van de Fiscale Hogeschool, Willy Maeckelbergh, kwam op het idee om bepaalde nuttige informatie die tijdens de seminaries werd verstrekt, ‘te boek’ te stellen. Tegelijkertijd was het van bij de aanvang de bedoeling om in de boeken te wijzen op de praktische relevantie en toepassing van nieuwe fiscale wetgeving, en dat op een voor de praktijk begrijpbare wijze, maar gesteund op relevante bronnen. Van bij de start was het duidelijk dat door de veelvuldigheid en de frequentie van de fiscale wijzigingen de belastingconsulenten, accountants en fiscaal juristen nood hadden aan een praktijkgerichte toelichting bij de veranderingen.

De eerste editie besteedde alleen aandacht aan de directe belastingen. Pas in 1991 werd het eerste Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen boven de doopvont gehouden, toen ook in de indirecte belastingen en dan vooral de btw-wetgeving, wijzigingen werden doorgevoerd.

Willy Maeckelbergh deed daarbij vooral een beroep op docenten van de Fiscale Hogeschool, gastdocenten die seminaries gaven of specialisten in één of andere materie. Zo werd de kwaliteit van de bijdragen verzekerd.

In de editie 1996-1997 werd Patrick Carlier, mede-hoofdredacteur naast Willy Maeckelbergh. Na het overlijden van Patrick Carlier, eind 2004, kwam de hoofdredactie van de Fiscale Praktijkboeken in handen van Luc Maes, voorzitter van de Fiscale Hogeschool, Leo De Broeck, docent aan de Fiscale Hogeschool en Herman De Cnijf, directeur van de Fiscale Hogeschool.

Hoe zijn de Fiscale Praktijkboeken geëvolueerd de afgelopen 30 jaar?

De Fiscale Praktijkboeken beslaan gedurende die drie decennia meer dan 22.000 bladzijden aan fiscaal relevante rechtsleer. Aan de hand van recente legistieke evoluties, belangwekkende administratieve standpunten of toonaangevende rechtspraak geven de auteurs op een klare en overzichtelijke wijze een overzicht of round-up van de gekozen onderwerpen.

De invloed van Europese wetgeving is ontegensprekelijk sterk toegenomen, vooral in de btw- en douanewetgeving. De kwaliteit van de wetgeving is er niet steeds op vooruit gegaan. Om die reden heeft de fiscale praktijk al jaren bijzondere interesse voor de circulaires die de administratie opstelt en die voor de ambtenaren een leidraad zijn bij de toepassing van de nieuwe fiscale regels. Meer dan eens bevatten de circulaires verrassende interpretaties die niet altijd gedragen worden door de tekst van de wet, of die de wet op één of andere wijze, om praktische redenen aanvult. In de loop der jaren is ook vastgesteld dat de administratie zich geroepen voelt om terug te komen op eerder gepubliceerde interpretaties. De Fiscale Praktijkboeken zijn het ideale instrument om over de nieuwe inzichten van de fiscale administratie te informeren en een nieuwe stand van zaken op te maken. Daarnaast valt op dat de Fiscale Praktijkboeken in de loop der jaren ook veel meer aandacht besteden aan de evolutie van de nationale en internationale rechtspraak in fiscale aangelegenheden. Voor wie dagelijks de fiscale praktijk beoefent, is het niet evident om al de ontwikkelingen van dichtbij op te volgen. De Fiscale Praktijkboeken willen hen daarbij op een correcte wijze begeleiden.

Nog steeds staat de praktische toepasbaarheid van de nieuwe regelgeving voorop. Door de steeds meer en vlugger wijzigende wetgeving is er minder ruimte voor globale overzichtsartikelen zoals dit in de beginjaren wel het geval was.

Hoe selecteren jullie de onderwerpen en de auteurs?

Alles begint bij het kiezen en vastleggen van de onderwerpen. Voor de edities van de laatste jaren werd steeds vertrokken van de vraag: welke wijzigingen aan de fiscale wetgeving zijn echt belangrijk voor de dagelijkse fiscale praktijk en wat zijn voor de fiscale praktijk daarvan de belangrijkste aandachtspunten? De hoofdredactie houdt minutieus de wijzigende wetgeving of relevante rechtspraak in de gaten. De onderwerpen worden tijdens het voorjaar in onderling overleg tussen de hoofdredacteurs en Wolters Kluwer vastgelegd. Vervolgens worden auteurs aangezocht op basis van hun expertise ter zake en de vlotheid van hun pen.

fiscaal-praktijkboek-2

Welke onderwerpen zijn altijd een succes?

We merken dat onderwerpen die gerelateerd zijn aan autokosten of voordelen van alle aard het meeste belangstelling kennen. Waarschijnlijk heeft dit maken met de gevolgen van die regelgeving op de financiële situatie van de belastingplichtige. De onderwerpen die meteen een invloed hebben op de portemonnee kennen dus het meeste succes.

Welke onderwerpen komen het vaakst terug/worden het vaakst gewijzigd?

‘Evergreens’ in het deel Directe Belastingen zijn autokosten, meerwaarden zowel in de PB als de VenB, herstructureringen van vennootschappen en de dbi-regelgeving. De btw-problematiek van onroerende goederen, btw-aftrek en teruggaaf komen het vaakst aan bod in het deel Indirecte Belastingen. Maar ook douanewetgeving, registratie- of successierechten zijn sterk vertegenwoordigd.

fiscaal-praktijkboek-1

Hoe zien jullie de toekomst van de Fiscale Praktijkboeken?

De regionalisering van de fiscaliteit maakt de praktische toepassing ervan niet altijd even makkelijk en zal in de toekomst nog complexer worden. Deze nationale evolutie in de wetgeving gecombineerd met een supranationaal ingrijpen door EU of OESO, zullen de toepasbaarheid nog ingewikkelder maken. Er zal meer en meer nood zijn aan stevige handvaten om de belastingadviseur de weg te wijzen in die steeds vernieuwende wetgeving. Een instituut als de Fiscale Praktijkboeken die al meer 30 jaar de vinger aan de fiscale pols houdt en soms ook zijn tijd vooruit is, kan daarbij helpen.

De praktijkboeken behoren tot de betrouwbare rechtsleer, waar ook de rechtspraak regelmatig naar verwijst. De gedrevenheid om met de Fiscale Praktijkboeken direct aan te sluiten bij de fiscale actualiteit maken dat de boeken tot op vandaag een vaste en waardevolle plaats innemen in het landschap van de fiscale literatuur.

 

Fiscale Praktijkboeken: directe en indirecte belastingen en online archief op monKEY

  489