Impact nieuwe boekhoudrichtlijn op vzw’s en stichtingen

 
De wet en het KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in het Belgisch recht, hebben een aantal bepalingen aangepast met betrekking tot de  waarderingregels en voornamelijk de voorstelling van de jaarrekening van ondernemingen. Naar aanleiding van deze richtlijn werden wijzigingen aangebracht aan het KB/W.Venn. Deze wijzigingen hebben echter niet alleen een impact op ondernemingen, maar ook op vzw’s en stichtingen.

Op basis van het KB van 19 december 2003 dat de boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s, ivzw’s en stichtingen regelt, is, mits bepaalde aanpassingen en weglatingen,  het deel uit het KB/W.Venn. (het uitvoeringsbesluit bij het Wetboek van Vennootschappen) dat betrekking heeft op de jaarrekening ook van toepassing op de grote en zeer grote vzw’s en stichtingen. Als gevolg hiervan zijn de wijzigingen aan de bepalingen van dat KB (en meer specifiek aan artikelen 22 tot 105) in principe eveneens van toepassing op deze vzw’s en stichtingen.

Een kleine nuance:

  • het schema van de balans en de resultatenrekening en het rekeningenstelsel worden expliciet  voorgeschreven in het KB van 19 december 2003;
  • voor andere aspecten, zoals de inhoud van de rubrieken van de balans, resultatenrekening en toelichting wordt verwezen naar het KB/W.Venn.

Daardoor zijn er in het huidig stadium van de wetgeving een aantal conflictuele situaties ontstaan en is er omtrent een aantal aspecten onduidelijkheid. Zo spreekt men in het gewijzigde KB/WVenn. over niet-recurrente resultaten, terwijl de schema’s en het rekeningenstelsel van het KB van 19 december 2003 nog steeds spreken over uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

Om de wijzigingen die door de omzetting van de boekhoudrichtlijn werden aangebracht aan het KB/W.Venn. integraal uit te breiden tot de grote en zeer grote vzw’s en stichtingen is een wijziging van het KB van 19 december 2003 en de modellen van de NBB nodig. Uit contacten met de bevoegde instanties blijkt dat men hiermee bezig is, maar het is voorlopig onduidelijk wanneer deze wijzigingen er zullen komen. Tot zolang, moeten vzw’s en stichtingen zich o.i. richten naar de schema’s en het rekeningenstelsel die tot op vandaag door de vzw’s en stichtingen worden gebruikt.

auteur: Christophe Vanhee

 vzw   Meer weten? Meer informatie vindt u in het vzw-jaarrekeningzakboekje. U kan de teksten ook consulteren op monKEY in het vzw repertorium.

Gepubliceerd op 20-12-2016

  621