IFRS 10, IFRS 11 en IFRS 12 van toepassing in de EU vanaf 1 januari 2014

De nieuwe standaarden IFRS 10, 11 en 12 werden reeds op 12 mei 2011 uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB). Eind 2012 keurde Europa de nieuwe standaarden goed. Ze verschenen in het Publicatieblad van 29 december 2012. Intussen werden ook al wijzigingen goedgekeurd. Deze hebben tot doel de overgang naar de nieuwe standaarden te vereenvoudigen.
Voor wat staan nu deze nieuwe standaarden?

IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening

De nieuwe standaard IFRS 10 vervangt  de oude standaard  IAS 27 “Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening” en de interpretatie SIC 12 “Consolidatie – Voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten”. IAS 27 blijft evenwel bestaan maar zal nog slechts de bepalingen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening omvatten.

In IFRS 10 worden de beginselen vastgelegd voor de presentatie en opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen wanneer een entiteit zeggenschap heeft over een of meer andere entiteiten. Het begrip ‘zeggenschap’ krijgt in deze standaard een nieuwe invulling. Volgens deze nieuwe definitie oefent een investeerder zeggenschap uit over een deelneming als en alleen als de investeerder:

  • macht over de deelneming heeft;
  • blootgesteld is aan, of rechten heeft op veranderlijke opbrengsten uit hoofde van zijn betrokkenheid bij de deelneming; en
  • over de mogelijkheid beschikt zijn macht over de deelneming te gebruiken om de omvang van de opbrengsten van de investeerder te beïnvloeden. Deze drie criteria worden in de standaard uitgebreid toegelicht en voorzien van voorbeelden.

IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten

IFRS 11 zal de huidige standaard IAS 31 “Belangen in joint ventures” en de interpretatie SIC 13 “Entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend – Niet-monetaire bijdragen door deelnemers in een joint venture” vervangen.

IFRS 11 heeft tot doel het vaststellen van grondslagen voor financiële verslaggeving door entiteiten die een belang hebben in overeenkomsten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend.

De gezamenlijke overeenkomsten worden onderverdeeld in twee typen:

  • gezamenlijke bedrijfsactiviteiten; en
  • joint ventures.

De classificatie is van belang voor de verwerking van de gezamenlijke overeenkomst in de geconsolideerde jaarrekening. De activa, verplichtingen, opbrengsten en lasten die verband houden met het belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit moeten administratief verwerkt worden in overeenstemming met de IFRSs die op de desbetreffende activa, verplichtingen, opbrengsten en lasten van toepassing zijn.

Een deelnemer in een joint venture moet zijn belang in een joint venture opnemen als een investering en moet die investering administratief verwerken volgens de equity-methode, tenzij de entiteit is vrijgesteld van de toepassing van de equity-methode. De proportionele consolidatie zoals die was voorzien onder IAS 31 is niet langer toegestaan.

IFRS 12 Informatieverschaffing over investeringen in andere entiteiten

Deze nieuwe standaard vervangt de bepalingen inzake informatieverschaffing in de oude IAS 27 , IAS 31 en de interpretatie SIC 12.

Daar waar IAS 27 en SIC 12 slechts beperkte vereisten bevatten inzake de informatieverschaffing door geconsolideerde entiteiten en de voor een bijzonder doel opgerichte niet geconsolideerde entiteiten, integreert IFRS 12 de informatieverschaffing over de belangen in:

  • dochterondernemingen;
  • gezamenlijke overeenkomsten;
  • geassocieerde deelnemingen; en
  • niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten

in één standaard.

IFRS 12 vereist specifieke informatie over significante beoordelingen en veronderstellingen.

Besluit

De nieuwe standaarden zullen in de IFRS-wereld heel wat aanpassingen teweeg brengen. De meeste entiteiten die IFRS toepassen zullen geconfronteerd worden  met de nieuwe bepalingen.
Zo kan door de toepassing van IFRS 10 de consolidatiekring wijzigen, kan IFRS 11 wijzigingen aanbrengen in de verwerking van gezamenlijke overeenkomsten en moet goed worden nagegaan welke informatievereisten allemaal zijn opgenomen in de nieuwe IFRS 12.

Meer informatie over deze nieuwe standaarden vindt u in onze consolidatie- en IFRS-werken:

Gepubliceerd op 26-11-2013

  695