Hoe wordt het debet- of creditsaldo van de rekening-courant van een bedrijfsleider bij zijn vennootschap fiscaal behandeld?

De media heeft in tijden van crisis veel aandacht voor de ondernemingen die hun bedrijfsleiders met hoge bestuurdersbezoldigingen belonen, of met hoge ontslagvergoedingen laten vertrekken. De vergoedingen van bestuurders kregen ook hun plekje in de wet inzake deugdelijk bestuur of corporate governance. Bedrijven zijn best voorbereid op wat mogelijk is en wat niet, wat wettelijk is en wat niet, en wat fiscaal en sociaalrechtelijk het voordeligst is. In een nieuw boek "Meest gestelde vragen over bestuurdersbezoldigingen" worden op meer dan 40 vragen uit de praktijk een antwoord geformuleerd. Een van de vragen is hoe het saldo van de rekening-courant van een bedrijfsleider bij zijn vennootschap fiscaal wordt behandeld.

Rekening-courant in debetstand

Dat is de situatie waarin de bedrijfsleider een schuld heeft aan de vennootschap doordat hij bijvoorbeeld geld of andere voordelen van de vennootschap verkregen heeft. In de meeste gevallen betaalt de bedrijfsleider geen interesten op de sommen die hij van de vennootschap geleend heeft. Indien er geen interesten betaald worden op het openstaande schuldsaldo, dan zal dat in principe aanleiding geven tot een belastbaar voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider.

Belastbaar voordeel van alle aard

Wanneer er een oorzakelijk verband bestaat tussen het voordeel en de beroepswerkzaamheid van bedrijfsleider, dan moet het voordeel worden belast als een bezoldiging van bedrijfsleiders. Het KB/WIB92 voorziet in een forfaitaire waardering van het voordeel in geval van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.

Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen de referentierentevoet zoals aangegeven in artikel 18 KB/WIB92 en de rentevoet die aangerekend wordt aan de ontlener. De referentierentevoet verschilt naargelang van het type van de lening: hypothecair of niet-hypothecair, met of zonder vaste looptijd.

Wanneer bedrijfsleiders sommen ontlenen van de vennootschap waarin zij functies of mandaten uitoefenen, op een rekening-courant, dan wordt er zelden interest aangerekend en wordt er ook geen termijn bepaald waarbinnen de openstaande schuld moet worden afgelost. In dat geval moet het voordeel van alle aard worden berekend aan de hand van de referentierentevoeten voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd.

Het voordeel wordt normaal gezien maandelijks berekend op het gemiddelde geleende bedrag. In het geval van een rekening-courant van bedrijfsleiders en op voorwaarde dat er zich in de loop van het jaar geen abnormale schommelingen voorgedaan hebben, mag het voordeel worden berekend op jaarbasis door de som van het openstaande saldo op de eerste en de laatste dag van het jaar te delen door twee. Op die gemiddelde stand moet dan de referentierentevoet worden toegepast. Die referentierentevoet wordt jaarlijks vastgesteld en moet ieder jaar worden toegepast op de in dat jaar ontleende sommen.

Abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van de vennootschap

Wanneer een vennootschap een renteloze lening geeft aan haar bedrijfsleider, bestaat het risico dat de vennootschap geacht wordt een zogenaamd ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’ te hebben verleend. In dat geval bepaalt de fiscale wetgeving dat een dergelijk abnormaal of goedgunstig voordeel opnieuw bij haar eigen winst moet worden gevoegd en belast. Die bepaling is echter niet van toepassing als het voordeel belast wordt bij de verkrijger (in België). Die bepaling zal dus zonder gevolg zijn indien de bedrijfsleider belast wordt op een voordeel van alle aard voor de renteloze lening.

De taxatie als abnormaal of goedgunstig voordeel bij de vennootschap zal maar van toepassing zijn als er geen voordeel van alle aard aangerekend wordt omdat de rekening-courant geen verband heeft met het bestuurdersmandaat zodat er dus ook geen sprake kan zijn van ‘voordelen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid’.

Anderzijds, indien het voordeel wel verkregen wordt uit hoofde van of naar aanleiding van de uitoefening van een bestuurdersmandaat en er geen voordeel aangerekend wordt, dan zal de fiscus dat beschouwen als een verdoken bezoldiging die op fiche moest worden gezet en de aanslag in de geheime commissielonen (309%) toepassen op het niet-aangegeven bedrag of voordeel van alle aard.

Rekening-courant in creditstand

Dat kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld de bedrijfsleider geld ter beschikking stelt van de vennootschap. Indien de vennootschap interesten betaalt aan de bedrijfsleider, dan moet er rekening worden gehouden met een mogelijke herkwalificatie van interesten als dividenden.

Meest gestelde vragen over bestuurdersbezoldigingen Meest gestelde vragen over bestuurdersbezoldigingen 

Stijn Marquant, Christophe Piette, Chung Yuen Lai

€ 42,40 (€ 40,00 excl. btw)

Gepubliceerd op 13-03-2013

  746