Hoe kan ik mijn voorafbetalingen optimaliseren?

Voorafbetalen is verplicht voor iedere belastingplichtige die winsten of baten realiseert. Bepalen hoeveel u precies moet voorafbetalen is een moeilijke evenwichtsoefening: niet te weinig (want dan krijgt u een sanctie), niet te veel (want dan verschaft u de Schatkist eigenlijk een renteloze lening). Deze bijdrage zet u op de goede weg om uw voorafbetalingen te optimaliseren. De nadruk ligt hierbij op de voorafbetalingen in de personenbelasting.

 

Ter herinnering: wie moet voorafbetalen?

Elke belastingplichtige die winsten of baten realiseert moet voorafbetalingen doen, dat zijn dus onder andere vrije beroepers (baten) en ondernemers-natuurlijke personen (winsten). Verder moeten er in de personenbelasting ook voorafbetalingen gebeuren voor bezoldigingen van bedrijfsleiders en bezoldigingen van meewerkende echtgenoten.

Ten slotte zijn ook vennootschappen aan deze verplichting onderworpen. Hierop gaan we in deze bijdrage evenwel niet verder in.

 

Optimalisatie van uw voorafbetalingen

Voorafbetalen is noodzakelijk om te vermijden dat u een belastingvermeerdering oploopt. De vermeerdering die wordt opgelegd wegens te weinig voorafbetalingen, wordt berekend als een percentage van het belastingbedrag (voor aanslagjaar 2014 bedraagt dit percentage 2,25%). Door de juiste voorafbetalingen te doen, wordt deze (hypothetische) vermeerdering weggewerkt.

Bovendien kunnen belastingplichtigen in de personenbelasting een bonificatie verdienen door (veel) voorafbetalingen te doen. Wie meer voorafbetaalt dan nodig om de vermeerdering weg te werken, krijgt daarvoor een bonus. Vennootschappen kunnen die bonificatie niet krijgen. De bonificatie wordt berekend aan de helft van het percentage dat voor de voorafbetalingen geldt: m.a.w. 1,5% (VA1), 1,25% (VA2), 1% (VA3) en 0,75% (VA4). Toch is het geen goed idee om teveel vooraf te betalen, de bonificatie is immers beperkt en door veel vooraf te betalen lijdt u een cashflow-nadeel en bent u in feite de Staat aan het voorfinancieren.

Conclusie? U wil niet te weinig en niet te veel voorafbetalen: met andere woorden u moet uw voorafbetalingen optimaliseren. In de volgende paragrafen leggen we uit hoe u dat kan doen…we maken daarvoor gebruik van het softwareprogramma SuperFisc PB van Kluwer.

Verschillende optimalisatiemogelijkheden

 

We vertrekken vanuit een eenvoudig voorbeeld: twee echtgenoten A en B, baten samen een onderneming uit. A heeft een brutowinst uit de eigenlijke exploitatie van zijn onderneming van 40.000 EUR (code 1600-49 van de aangifte), B een brutowinst van 20.000 EUR (code 2600-19). Daarnaast hebben beide de volgende aftrekbare beroepskosten: A 20.000 EUR (code 1606-43) en B 10.000 EUR (code 2606-13).

Mogelijkheid 1: vermeerdering vermijden - alle voorafbetalingen gelijk verdelen

Hier willen de belastingplichtigen twee dingen bereiken: (1) ze willen enerzijds vermijden dat ze een vermeerdering moeten betalen en (2) anderzijds willen ze hun totale voorafbetaling gelijkmatig verspreiden over de vier data.

20130409 beeld1

Mogelijkheid 2: vermeerdering vermijden – één specifieke VA berekenen

Via het berekeningsprogramma kan ook berekend worden wat één van beide belastingplichtigen (de aangever) in een specifieke VA (hier VA1) als voorafbetaling moet doen om de vermeerdering te vermijden.

In het voorbeeld is de aangever geen vermeerdering meer verschuldigd, van zodra hij 1.829,84 EUR voorafbetaalt in VA1. Aangezien het vermijden van een vermeerdering hier de enige prioriteit is van de belastingplichtige, heeft hij geen zin om meer vooraf te betalen.

20130409 beeld2

Mogelijkheid 3: voorafbetaling berekenen met als doel een zo hoog mogelijke bonificatie

Zoals gezegd kan het doen van voorafbetalingen er niet enkel voor zorgen dat de belastingplichtige geen vermeerdering moet betalen, maar ook (in de personenbelasting althans) dat hij een bonificatie verwerft.

Het volgende screenshot toont een voorbeeld van een berekening die er specifiek op gericht is in VA2 zo’n danige voorafbetaling te doen, dat de belastingplichtige een maximale bonificatie realiseert. Dat is het geval vanaf 4.819,60 EUR. Meer voorafbetalen heeft geen zin, want levert niet meer bonificatie op. Aangezien het hier gaat om het verkrijgen van een bonificatie, is de mogelijke vermeerdering bij het doen van deze VA al weggewerkt.

20130409 beeld3

Mogelijkheid 4: voorafbetaling berekenen met als doel het saldo PB naar nul te herleiden

Ten slotte kan het programma ook berekenen welke voorafbetalingen u moet doen om het saldo personenbelasting (na de voorafbetalingen) tot nul te herleiden. In het onderstaande voorbeeld werd deze oefening gedaan voor VA3. Dit keer werd niet de aangever, maar de partner (B) als uitgangspunt genomen. Vanaf 4.814,18 EUR voorafbetaling wordt het saldo PB tot nul herleid, voor de partner zijn er dan eveneens geen vermeerderingen verschuldigd.

20130409 beeld4

Nog wat praktische info: wanneer en hoe voorafbetalen in 2013?

De voorafbetalingen moeten ten laatste gebeuren op vier vooraf bepaalde data:

  • voorafbetaling 1: 10 april 2013
  • voorafbetaling 2: 10 juli 2013
  • voorafbetaling 3: 10 oktober 2013
  • voorafbetaling 4: 20 december 2013

De voorafbetalingen moeten voor elk van de hierboven vermelde vervaldata gestort of overgeschreven worden op het rekeningnummer van de Dienst der Voorafbetalingen (North Galaxy – Toren A, Koning Albert II laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10):  rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van de ‘Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke personen’.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscus aan om niet te wachten tot de vervaldag om de betaling te verrichten.

Superfisc De voorbeelden in deze bijdrage werden uitgewerkt met het Kluwer-softwarepakket SuperFisc PB waarmee u uw personenbelasting kan optimaliseren, bv. via de optimalisatie voorafbetalingen. Ook andere optimalisaties kan u ermee berekenen. Wil u meer informatie? Klik dan hier. 
 

  

Gepubliceerd op 09-04-2013

  685