Hoe een bijkomende fiscale aanslag boeken?

Een bijkomende fiscale aanslag boeken zorgt in de praktijk voor de nodige vragen en problemen. We moeten een onderscheid maken tussen een bijkomende belasting waarmee de belastingplichtige akkoord gaat en één die zij betwist. We zetten de boekingen voor u op een rijtje.

Dit is bovendien één van de 30 moeilijke boekingen uit het boek "Knelpunt boekingen toegelicht. De 30 meest gestelde praktijkvragen".

 

1. Een bijkomende aanslag waarmee de belastingplichtige akkoord gaat

Voorbeeld 1.1 :

Na controle bij een onderneming van enkele vorige boekjaren vestigt de administratie voor 3 500,00 euro een bijkomende aanslag waarmee de belastingplichtige akkoord gaat.

Boeking bij ontvangst van het aanslagbiljet :

6710

Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen

3 500,00

4520

Aan Belgische winstbelastingen

3 500,00

Boeking bij de betaling van de aanslag :

4520

Belgische winstbelastingen

3 500,00

550

Aan Kredietinstellingen rekening courant

3 500,00

 

Voorbeeld 1.2 :

Zelfde situatie als hiervoor, maar bij het afsluiten van boekjaar N is de controle nog hangende. We vermoeden een supplement van 3 000,00 euro. In de loop van boekjaar N+1 ontvangen we dan effectief de aanslag van 3 500,00 euro waarmee we akkoord gaan.

Boeking bij het afsluiten van boekjaar N:

6712

Gevormde fiscale voorzieningen

3 000,00

161 

Aan Voorzieningen voor belastingen

3 000,00

Boekingen bij ontvangst van het aanslagbiljet:

6710

Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen

3 500,00

4520

Aan Belgische winstbelastingen

3 500,00

Terugnemen van de voorziening:

161

Voorziening voor belastingen

3 000,00

7712

Aan Terugneming van fiscale voorzieningen

3 000,00

Boeking bij de betaling van de aanslag is hetzelfde als in voorbeeld 1.1

2. Een betwiste bijkomende aanslag

Een onderneming ontvangt na een fiscale controle een bericht van wijziging. Wanneer dit bericht van wijziging wordt betwist, legt de onderneming in principe een voorziening aan voor het bedrag dat zij verwacht te moeten betalen en wordt de uitspraak van het bezwaar afgewacht.

Procedure:

bijkomende fiscale aanslag

 

Voorbeeld:

We bekijken de procedure aan de hand van een voorbeeld :

 

a. Indienen bezwaarschrift

De onderneming ontvangt van de administratie der directe belastingen een bericht van wijziging waar ze niet mee akkoord gaat. De onderneming beslist om een bezwaarschrift in te dienen. Boekhoudkundig zal de onderneming een voorziening aanleggen voor het belastingbedrag dat zij verwacht uiteindelijk te moeten betalen.

Uiteraard moet de inschatting van dit bedrag zorgvuldig en correct gebeuren, waardoor we «terecht» een voorziening kunnen aanleggen.. Een voorziening wordt geboekt wanneer het object eenduidig bekend is, er zich een risicosituatie voordoet en het bedrag onzeker is en moet geschat worden.

De onderneming krijgt een bericht van wijziging die een belastingsupplement van 100 000 euro tot gevolg zou hebben. Na een grondige studie van de situatie verwacht de onderneming uiteindelijk 40 000 euro belastingen te moeten betalen.


 

6712

Gevormde fiscale voorzieningen

40 000,00

161

Aan Voorzieningen voor belastingen

40 000,00

b. Inkohiering

In principe zal de administratie ondanks het bezwaarschrift overgaan tot de inkohiering. De vraag die zich stelt is of dit moet geboekt worden?

Enerzijds kan gesteld worden dat een fiscale schuld ontstaat door de inkohiering. Door de inkohiering ontstaat in hoofde van de onderneming een schuld die onmiddellijk of op korte termijn opeisbaar is én bevoorrecht. Bijgevolg zou men kunnen stellen dat de schuld tot uitdrukking moet worden gebracht in de rekeningen, meer bepaald door ze op te nemen op het passief van de balans en in de resultatenrekening.

Echter verwijzend naar artikel 410 van het WIB 1992 is die slechts zeker en vaststaand ter hoogte van het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven inkomsten of ter hoogte van het bedrag waaraan de belastingplichtige zijn goedkeuring heeft gehecht.

In deze denkwijze zou men kunnen stellen dat het niet zinvol is om de inkohiering te boeken als de onderneming op een zorgvuldige en correcte manier een voorziening heeft vastgelegd. Uiteraard moet de onderneming in de toelichting bij de jaarrekening duidelijk aangeven dat de inkohiering is gebeurd, maar dat de onderneming enkel via voorzieningen het geschatte bedrag heeft gedekt.

 

c. Tussentijdse aanpassing van de voorziening

Indien voor de uitspraak omtrent het bezwaar blijkt dat de aangelegde voorziening te hoog of te laag zal zijn, kan tussentijds een aanpassing gebeuren door respectievelijk een deel van de voorziening terug te nemen of die uit te breiden.

Uit bijkomende elementen blijkt dat de oorspronkelijk geboekte voorziening te hoog is. Er zou uiteindelijk nog slechts 30 000,00 euro moeten betaald worden. 10 000,00 euro mogen dus worden teruggenomen.

161

Voorzieningen voor belastingen

10 000,00

7712

Aan Terugneming van fiscale voorzieningen

10 000,00

Uit bijkomende elementen blijkt dat de oorspronkelijk geboekte voorziening te laag is ingeschat. Er zou uiteindelijk 45 000,00 euro moeten betaald worden. De voorziening moet dus met 5 000,00 euro worden verhoogd.

6712

Gevormde fiscale voorzieningen

5 .000,00

161

Aan Voorzieningen voor belastingen

5 .000,00

d. Uitspraak

Wanneer er een uitspraak wordt gedaan omtrent het bezwaarschrift, zal de voorziening geannuleerd worden en plaats maken voor het uitdrukken van een definitieve schuld ten opzichte van de administratie.

De aangelegde voorziening bedraagt 45 000,00 euro. Er is uitspraak omtrent het bezwaarschrift waarin wordt vastgelegd dat de uiteindelijke aanslag 55 000,00 euro bedraagt (Behoudens de bedragen wijzigt er niks aan deze boeking indien de uiteindelijke aanslag lager zou liggen dan de aangelegde voorziening).

1. Terugname van de voorziening

161

Voorzieningen voor belastingen

45 000,00

7712

Aan Terugneming van fiscale voorzieningen

45 000,00

2. Uitdrukken van de werkelijke schuld

6710

Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen

55 000,00

4520

Aan Belgische winstbelastingen op winst

55 000,00

 

e. Afwikkeling

De verdere afwikkeling gebeurt traditioneel door afboeking van de rekening 45200 die door verwerking van de uitspraak de exacte schuld tot uitdrukking brengt.

De uiteindelijke schuld van 55 000,00 euro wordt vereffend via de rekening-courant.

4520

Belgische winstbelastingen

55 000,00

550

Aan Kredietinstellingen rekening courant

55 000,00

 

Onbetwistbaar nietige aanslag

Wanneer het bericht van wijziging onbetwistbaar nietig zou zijn, bijvoorbeeld wegens een vormgebrek, of volkomen ongegrond, bijvoorbeeld wegens een materiële vergissing is een niet-vermelding mogelijk.

Leen De Boitselier, Irene Timmermans en Peter Verschelden

Moore Stephens Verschelden

Knelpuntboekingen toegelicht Knelpuntboekingen toegelicht - De 30 meest gestelde praktijkvragen 

In dit boek bespreken de auteurs 30 boekingen die in de praktijk vaak voorkomen maar niet altijd correct geboekt worden. Denken we maar aan de boekhoudkundige verwerking van de verkoop van vruchtgebruik, de tax shelter, de kapitaalsubsidies, de provisies en factoring en vele andere.

Gepubliceerd op 22-03-2013

  1988