Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting wordt dikwijls overschat

Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs van 24,98 % tot 35,54 %. Op het eerste gezicht lijkt het dus interessanter dat uw vennootschap steeds kan genieten van het verlaagd tarief, zeker indien het gros van het fiscaal resultaat wordt belast aan het laagste tarief van 24,98 %. Maar … zit er geen addertje onder het gras?

Tarieven vennootschapsbelasting

 

Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt nog steeds 33,99 %.

Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap haar (fiscale) winst laten belasten aan de volgende opklimmende tarieven:

tabelBart1

Om van de verlaagde tarieven te kunnen genieten, moet cumulatief aan de volgende vijf voorwaarden worden voldaan:

  • De belastbare winst van het boekjaar mag niet meer bedragen dan 322.500,00 EUR.
  • Uw vennootschap mag geen aandelen bezitten die meer dan 50 % vertegenwoordigen van hetzij het gestorte kapitaal, hetzij het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden – er wordt wel abstractie gemaakt van participaties van 75% of meer in een dochtervennootschap.
  • De aandelen van uw vennootschap zelf moeten voor minstens 50 % + 1 in het bezit zijn van natuurlijke personen.
  • De dividenden die uw vennootschap uitkeert, mogen niet meer bedragen dan 13 % van het fiscaal gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar.
  • De vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider – natuurlijke persoon – een minimale bezoldiging toekennen van: (a) 36.000,00 EUR indien het fiscaal resultaat hoger is dan dit bedrag of (b) een bedrag minstens gelijk aan het fiscaal resultaat ingeval dit lager is dan 36.000,00 EUR.

Het tarief in de vennootschapsbelasting zal in de nabije toekomst wellicht worden verlaagd, maar op welk percentage we uiteindelijk zullen landen is nog niet echt duidelijk. Wijzelf gokken op +/- 25 %. In elk geval zal de winst over boekjaar 2016 nog belast worden aan de huidige tarieven.

Verschil tussen gewoon tarief en verlaagd tarief

In onderstaande tabel berekenden wij het verschil in te betalen vennootschapsbelasting tussen het gewoon tarief enerzijds en het verlaagd opklimmend tarief anderzijds.

tabelBart2

Bij een belastbare winst van 90.000,00 EUR is het verschil het grootste, nl. 3.591,50 EUR in het voordeel voor wie opteert voor het verlaagd tarief. Vanaf 90.000,01 EUR winst neemt het verschil terug af.

Het addertje onder het gras

Eén van de belangrijkste voorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten, is dat aan ten minste één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) een brutobezoldiging wordt toegekend van minstens 36.000,00 EUR. Enkel indien uw vennootschap haar belastbare winst kleiner is dan dit bedrag en uw loon als bedrijfsleider minstens even hoog is, kan zij eveneens genieten van het gunsttarief.

Wat echter vaak uit het oog wordt verloren is dat een brutoloon van 36.000,00 EUR heel wat aan personenbelasting en sociale bijdragen kost. Hieronder vindt u alvast de huidige tarieven in de personenbelasting (aanslagjaar 2017) waartegen uw netto beroepsinkomsten (brutobedrag min sociale bijdragen min werkelijke of forfaitaire beroepskosten) worden belast:

tabelBart3

 Vergeet bovendien de sociale bijdragen niet uit het oog. Deze bedragen in 2016 voor zelfstandigen in hoofdberoep:

tabelBart4

Een hogere bezoldiging levert u uiteraard ook een bijkomend voordeel op in de vennootschapsbelasting. U kan daarvan immers tussen de 24,98 % en 35,54 % recupereren. Dit voordeel weegt echter niet op tegen het nadeel hiervan in de personenbelasting/sociale bijdragen. Vanaf een netto belastbaar inkomen van 20.780,00 EUR zit u immers al in de belastingschijf van 45 %. Woont u in een gemeente die een aanvullende gemeentebelasting heft van 7% - momenteel ongeveer het gemiddelde in België - dan wordt dit in feite 48,15 %. Vergeet daarnaast de sociale bijdragen niet. Deze schommelen immers tussen de 14,16 % en 21,50 %. Bij deze laatste moeten we wel vermelden dat deze op hun beurt een belastingbesparing opleveren in de personenbelasting.

Kortom: van een netto beroepsinkomen van meer dan 20.780,00 EUR bent u al gauw +/- 60 % kwijt aan vadertje Staat.

Conclusie

Het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting mag zeker niet worden overschat. Indien u als bedrijfsleider op jaarbasis minstens een brutoloon van 36.000,00 EUR ontvangt uit uw vennootschap, zou dit weleens kunnen betekenen dat u uiteindelijk meer personenbelasting en sociale bijdragen betaalt dan in de situatie dat u zich een laag loon zou toekennen in combinatie met een dividenduitkering. En dat zelfs indien we rekening houden met 27 % roerende voorheffing op dat dividend.

In principe zal deze werkwijze – laag maar optimaal loon in combinatie met een dividenduitkering – in de meeste gevallen tot de laagste belastingdruk leiden en dat nadat eerste andere fiscaalvriendelijke manieren om geld naar uw privé te versluizen (interesten op uw R/C, maaltijdcheques, huur bureel…) zijn uitgeput. Maar uiteraard hangt ook hier weer alles af van uw persoonlijke situatie want bovenstaande geldt bijvoorbeeld niet indien u vijf of meer kinderen ten laste heeft. Zo ziet u dat de optimalisatie van uw dossier het nodige maatwerk vereist…


 


 

Gepubliceerd op 07-11-2016

  879