Eerst Cap-on-web, dan Tax-on-web

Hebt u een bankrekening in het buitenland, bijvoorbeeld als grensarbeider, dan moet u dat in de belastingaangifte bevestigen. Buitenlandse rekeningen moet u aangeven in code 1075 van vak XIV. Die verplichting bestaat al bijna twintig jaar. Maar vanaf deze aangifte moet u ook de gegevens van die buitenlandse rekening melden aan het Centrale Aanspreekpunt (CAP) dat opgericht is binnen de Nationale Bank van België. U (of uw boekhouder) moet dat doen voor alle rekeningen die u heeft of had sinds 2011.

Beschikte u in 2014 nog steeds over de rekening, dan ontvangt u van de fiscus een formulier waarmee u de gevraagde gegevens kunt melden. Die melding moet gebeuren vooraleer u uw belastingaangifte indient! Zo niet overtreedt u de wet en riskeert u een boete. U moet trouwens in de aangifte, in datzelfde vak XIV, bevestigen dat u de gegevens van uw rekening hebt doorgegeven aan het CAP.

Had u een buitenlandse rekening in 2011, 2012 of 2013, maar hebt u ze vóór 2014 stopgezet, dan laat u het vak XIV in uw belastingaangifte blanco. Uw rekening heeft immers niet meer bestaan in 2014. Maar u moet dan toch nog alle gegevens van die afgesloten rekening melden aan het CAP. In dat geval hebt u twee maanden tijd om het meldformulier dat u automatisch toegestuurd krijgt, terug te sturen. Op 12 juni verstuurde de fiscus 210.435 meldformulieren. Is uw rekening in het buitenland afgesloten vóór 2011, dan moet u er niets over melden aan het CAP.

Hebt u pas vorig jaar voor het eerst een rekening geopend in het buitenland, dan moet u zelf het initiatief nemen om alle gegevens te melden aan het CAP, ten laatste gelijktijdig met het indienen van uw belastingaangifte. U ontvangt dan geen meldformulier.

Een meldformulier kunt u downloaden op de website van de Nationale Bank. De melding kan echter ook elektronisch gebeuren via diezelfde website. Naast Tax-on-web kunt u als houder van een rekening in het buitenland vanaf dit jaar ook gebruikmaken van Cap-on-web, waarop u inlogt met uw elektronische identiteitskaart.

Meer dan 200.000 belastingplichtigen staan bij de fiscus geregistreerd als ‘houder van een rekening in het buitenland’.

Wat is een buitenlandse rekening?

Dat is elk soort rekening bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Een ruim begrip dus. Elke zicht-, spaar-, termijn- en effectenrekening in het buitenland wordt eronder begrepen. De rekening moet in het buitenland zijn geopend, eventueel online. Een rekening geopend in België bij een Belgisch filiaal van een buitenlandse bank wordt niet bedoeld.

Een online account als Paypal is juridisch ook een buitenlandse rekening. Het betreft immers een rekening naar Luxemburgs recht. Maar uw Paypal-account moet enkel worden gemeld aan het CAP als u die rekening niet uitsluitend privé als ‘koper’ maar ook beroepshalve als ‘verkoper’ gebruikt voor uw online betalingsverkeer. Met andere woorden, doet u beroepshalve transacties met Paypal of blijven er voor langere tijd tegoeden gestort op uw account, dan valt Paypal ook onder de noemer buitenlandse rekening en moet het worden gemeld.

Welke gegevens moeten worden gemeld?

De nieuwe meldplicht aan het CAP gaat veel verder dan het louter melden in de belastingaangifte van het bestaan van een buitenlandse rekening. U moet uw naam, rijksregisternummer, de naam van de buitenlandse bank, het land waar de rekening is geopend, en haar IBAN-nummer en BIC-code eenmalig meedelen. De bedragen op die rekening hoeft u niet te melden. Naar aanleiding van een belastingcontrole kunnen die gegevens door de fiscus worden opgevraagd bij het CAP. Ook moet u het CAP meedelen sinds welk jaar– dat geen jaar vroeger dan 2011 kan zijn – u de rekening aanhoudt en of u de rekening intussen hebt stopgezet.

Is uw minderjarig kind houder van dergelijke rekening, dan bent u als ouder meldplichtig. Er bestaat bovendien geen gezinsformulier: iedere partner-medehouder moet afzonderlijk en individueel de melding doen. Dus wanneer uw kind, dat beschikt over een buitenlandse rekening, 18 wordt, moet iedere ouder apart melden dat de rekening door hem of haar de facto is stopgezet en moet het kind afzonderlijk de melding van een ‘nieuwe rekening’ in zijn naam doen. En dat uiterlijk bij het indienen van de belastingaangifte. De meldplicht aan het CAP is dus vanaf dit jaar onlosmakelijk verbonden met de aangifteplicht.

Meer uitleg vindt u in de FAQ op www.cappcc.be.

Bron: Jef Wellens, uit “Belastingaangifte 2015”, De Standaard 16 juni 2015.
Meer over de belastingaangifte:
 www.standaard.be/belastingaangifte

Gepubliceerd op 24-06-2015

  823