Een bonus: ook fiscaal voordelig?

Het is altijd leuk een bonus te krijgen. Het is natuurlijk minder leuk als de fiscus het grootste deel van die bonus ‘wegbelast’. Gelukkig is de fiscale wetgever zo vriendelijk geweest enkele mogelijkheden uit te werken waarmee u op een fiscaal interessante manier bonussen kan geven/ontvangen. In deze bijdrage staan we kort stil bij het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel voor werknemers en de tantième voor bedrijfsleiders.

Een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel voor uw personeel

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn verbonden aan het collectieve resultaat van een onderneming, of van een bepaalde groep werknemers. De werknemer die de bonus ontvangt, wordt er niet op belast. Er worden evenmin socialezekerheidsbijdragen op ingehouden. De ontvanger moet enkel de bijzondere solidariteitsbijdrage betalen (13,07%). Wie een brutobonus van 1.000 euro krijgt, houdt daar dus netto 869,30 euro van over. Dat is een mooie besparing. Wie meer dan 2.722 euro netto (aj. 2015, bedrag na afhouding van 13,07 %) krijgt, wordt op het deel boven die drempel wel gewoon belast.

Anderzijds is de werkgever er wel een socialezekerheidsbijdrage van 33% op verschuldigd, maar mag hij de kost voor het uitkeren van de bonus (de bonus + de 33%) ook fiscaal aftrekken als beroepskost.

Zoals de naam suggereert, mag de bonus niet zomaar toegekend worden: het voordeel is ‘gebonden’ aan het behalen van een ‘resultaat’ door het personeel. Het resultaatsgebonden voordeel is dus een beloning voor het realiseren van een gezamenlijke doelstelling. Deze doelstelling moet aflijnbaar, transparant, definieerbaar, meetbaar en verifieerbaar zijn. Zo weten de personeelsleden waar ze naar streven en kan (op het einde van de periode waarin de doelstelling moest worden bereikt) worden beoordeeld of de doelstellingen ook effectief gehaald werden.

De precieze invulling van de doelstelling kan erg variëren. Meestal zal het gaan om het realiseren van een bepaalde omzet of winst, maar ook andere doelstellingen komen voor: het aantal arbeidsongevallen of ziektedagen in de onderneming verminderen, de klantentevredenheid verhogen, minder afval produceren, minder energie verbruiken.
Doelstellingen waarvan op voorhand zeker is dat ze zullen worden gerealiseerd, worden uitgesloten. Ook individuele doelstellingen vallen buiten het toepassingsgebied.

Een tantième voor de zaakvoerders en bestuurders

Naast de personeelsleden, kunnen ook de bedrijfsleiders met een bonus beloond worden, dat kan bijvoorbeeld via het toekennen van een tantième.

Een tantième is een deel van de winst van de onderneming dat aan een bestuurder of zaakvoerder wordt uitgekeerd. Het is de algemene vergadering van de vennootschap die hierover moet beslissen. Voor de verkrijgende bedrijfsleider is de tantième gewoon een deel van zijn loon. Hij wordt er dus progressief op belast (geen vrijstelling zoals bij het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel).

Als de zaakvoerder/bestuurder er toch op progressief op belast wordt waarom hem dan geen dividenden uitkeren, dat is toch interessanter voor hem?

Soms wel. Maar als we ook rekening houden met het standpunt van de uitkerende vennootschap, heeft een tantième toch wel wat voordelen tegenover een dividend.

Bij het toekennen van een tantième heeft een vennootschap veel meer vrijheid in hoe ze dat aanpakken: ze kan bijvoorbeeld de ene zaakvoerder met een grotere tantième belonen dan de andere, of de ene bestuurder wel en de andere niet. Als de vennootschap dividenden wil uitkeren, moet ze dat doen voor alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandeelhouderschap. 

Ook de fiscale behandeling van de uitkering/toekenning bij de vennootschap verschilt aanzienlijk. Een uitgekeerd dividend wordt bij de winst van een vennootschap geteld. De onderneming wordt er dus op belast. Een tantième daarentegen is bij de uitkerende vennootschap aftrekbaar als beroepskost. Het voordeel daarvan wordt nog vergroot doordat de tantième als kost aftrekbaar is in het jaar waarop ze betrekking heeft. Terwijl ze bij de zaakvoerder slechts belastbaar is op het moment van de effectieve toekenning.

Voorbeeld

De algemene vergadering van bvba Y besloot in juni 2014 om haar zaakvoerder een tantième toe te kennen van 40.000 euro. Deze tantième heeft betrekking op het laatst afgesloten boekjaar (2013). Bvba Y mag deze 40.000 euro in 2014 nog aftrekken van de winst van boekjaar 2013. De zaakvoerder zal op de tantième belast worden: het is een inkomen van 2014 op te nemen in de aangifte PB van aanslagjaar 2015. Het kan echter dat de zaakvoerder hierdoor in 2014 een (te) hoog inkomen behaalt en daardoor in een te hoge progressieve schijf belast zal worden. Hiervoor bestaat een oplossing: de AV kan beslissen dat de tantième pas in 2015 wordt toegekend aan de zaakvoerder. Voor bvba Y verandert er niets: de 40.000 euro is nog steeds aftrekbaar van de winst van 2013. De zaakvoerder verwerft het inkomen echter pas in 2015, en moet het aangeven in aanslagjaar 2016.

Handboek personenbelasting 2014 Wil u meer weten over hoe uw inkomsten (beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, diverse inkomsten) in de personenbelasting behandeld worden? U vindt er alles over in het Handboek Personenbelasting 2014. Dit diepgaand naslagwerk behandelt alle facetten van de personenbelasting, telkens met overvloedige verwijzingen naar wetgeving van vroeger en nu, standpunten van de administratie, circulaires, parlementaire vragen, rechtspraak, rechtsleer, ... Daardoor is het in de fiscale praktijk een zeer gewaardeerd en onmisbaar instrument geworden

Gepubliceerd op 12-02-2015

  658