De woonbonus in de aangifte PB 2016: een gids door een woud aan codes

Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting van dit jaar. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn zoveel codes dat een mens er in dreigt verloren te lopen. Wij proberen u in snel tempo door dit woud aan codes naar de voor u relevante codes te gidsen.

Om te beginnen: een tip

Om te beginnen een handige tip: alle federale codes beginnen met het cijfer 1 of 2, de gewestelijke codes beginnen met het cijfer 3 of 4. Dat is niet enkel zo voor de woonbonus, maar ook voor andere belastingverminderingen (zo moet u voor de belastingvermindering voor dienstencheques, een gewestelijke belastingvermindering, code 3364/4364 invullen voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en code 3366/4366 voor het Waals Gewest).

Een alleenstaande vult enkel de codes die beginnen met cijfer 1 en 3 in, gehuwden en wettelijk samenwonenden gebruiken alle codes degene die met 1 en 3 beginnen voor de ene partner, degene die met 2 en 4 beginnen voor de andere partner.

Welk vak? Vak IX

Welke woonbonus u ook wil, u moet steeds terecht bij Vak IX, met de lange en officiële titel “Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel”. 

Eigen woning: gewestelijke woonbonus

Voor de ‘eigen’ woning geeft het gewest u een woonbonus. U moet dus zeker al op zoek naar codes die met het cijfer 3 of 4 beginnen. De ‘eigen woning’ is de woning die u zelf betrekt of die u omwille van beroepsredenen of sociale redenen niet zelf bewoont.

Vak IX, rubriek B is het vak voor de gewestelijke woonbonussen. Ja, ook hier zijn er meerdere mogelijkheden naargelang het tijdstip waarop u uw lening hebt afgesloten. Hieronder vindt u de mogelijke hypotheses in chronologische volgorde (let op de aangifte geeft de mogelijkheden in een andere volgorde weer).

U heeft uw lening afgesloten voor 2005, dan vult u de volgende codes in

Gegevens over de woning:

 • code 3100: het vrijgestelde inkomen van uw eigen woning, u verhuurt de woning niet, u geeft het niet-geïndexeerd KI aan;
 • code 3106: u verhuurt de woning aan een natuurlijk persoon die ze niet voor zijn beroep gebruikt, u geeft het KI aan;
 • code 3110: u verhuurt ze in andere omstandigheden, u geeft de brutohuur aan;
 • code 3120: de woning ligt in het buitenland, u geeft de brutohuur of brutowaarde aan.

Let wel op de code 3106 moet u slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebruiken. Het betreft hier de situatie dat iemand zijn eigen woning niet zelf kan betrekken (om een beroeps- of sociale of andere wettelijke reden) maar die woning verhuurt, en zelf over geen andere eigen woning beschikt waarvan hij eigenaar is…

De interesten:

 • code 3138: de interesten betaald voor een lening aangegaan voor het bouwen of verwerven in nieuwe staat van uw enige eigen woning;
 • code 3139: de interesten betaald voor een lening aangegaan voor het vernieuwen van een woning die ten minste vijftien jaar in gebruik is – als u deze code invult, moet u nog een hele reeks extra gegevens vermelden/codes invullen: datum van de lening (code 3140), bedrag van de lening (code 3141), aantal kinderen ten laste op 1 januari van de het jaar na het jaar van afsluiten van de lening (code 3142), datum ingebruikname woning/voltooiing werken (code 3144), kostprijs werken (code 3145), …
 • code 3146: de interesten betaald voor een lening aangegaan voor het verwerven of het behouden van uw eigen woning.

De kapitaalaflossingen:

 • code 3355: kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor bouwsparen;
 • code 3358: kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor langetermijnsparen.

Premies van individuele levensverzekeringen:

 • code 3351: kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor bouwsparen;
 • code 3353: kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor langetermijnsparen.

(Nota Bene: bizar genoeg zijn er in de rubriek voor leningen afgesloten vóór 2005, ook codes voorzien voor leningen “afgesloten in 2015” – deze codes zijn bedoeld voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, we gaan er hier niet verder op in).

U heeft uw lening afgesloten tussen 2005 en 2014, dan vult u de volgende codes in

 • code 3370:  de interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,  maximumbedrag Vlaams Gewest = 3.120 EUR (2.280 basissom + 760 EUR verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 EUR als u drie kinderen ten laste heeft);
 • code 3371: eventuele premies van individuele levensverzekeringen;
 • code 3372/3380 en 3374/3375: de hierboven genoemde verhoging van 760 EUR krijgt u enkel als uw lening nog in de eerste tien jaar van zijn looptijd is (dat is zo voor leningen afgesloten vanaf 2006), en voor zover de woning op 31 december 2015 nog altijd uw enige woning was (geërfde woningen worden niet meegeteld). U moet dus twee vragen beantwoorden: is uw lening afgesloten vanaf 2006 (JA = code 3372, NEEN = code 3380) en was de woning op 31 december 2015 nog altijd uw enige woning (JA = code 3374, NEEN = code 3375);
 • code 3373: ten slotte geeft u in deze code aan hoeveel kinderen u ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening.

U heeft uw lening afgesloten in 2015, dan vult u de volgende codes in

 • code 3360:  de interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,  maximumbedrag Vlaams Gewest = 2.360 EUR (1.520 basissom + 760 EUR verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 EUR als u drie kinderen ten laste heeft) – dit zijn vaste bedragen die niet langer geïndexeerd worden;
 • code 3361: eventuele premies van individuele levensverzekeringen;

U heeft uw lening afgesloten in 2016, dan vult u de volgende codes in

U hebt dit jaar nog geen recht op een woonbonus en hoeft dus nog niets in te vullen. Als u in het Vlaams Gewest woont heeft u vanaf volgende jaar (aanslagjaar 2017) wel recht op de nieuwe geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Daarvoor zullen nog nieuwe codes geïntroduceerd worden in de aangifte van volgend jaar.

Niet-eigen woning: federale woonbonus

De niet-eigen woning is een woning die u niet zelf betrekt (bv. een woning die u verhuurt). Hiervoor is de federale woonbonus van toepassing. Hiervoor moet u rubriek C van vak IX invullen. Hoewel deze codes allemaal met een 1 of 2 beginnen, komen ze in Vak IX pas aan de beurt na de gewestelijke codes die met 3 of 4 beginnen.

U heeft uw lening afgesloten voor 2005, dan vult u de volgende codes in

De interesten:

 • code 1138: de interesten betaald voor een lening aangegaan voor het bouwen of verwerven in nieuwe staat van de woning;
 • code 1139: de interesten betaald voor een lening aangegaan voor het vernieuwen van een woning die ten minste vijftien jaar in gebruik is – als u deze code invult, moet u nog een hele reeks extra gegevens vermelden/codes invullen: datum van de lening (code 1140), bedrag van de lening (code 1141), aantal kinderen ten laste op 1 januari van de het jaar na het jaar van afsluiten van de lening (code 1142), datum ingebruikname woning/voltooiing werken (code 1144),  kostprijs werken (code 1145), …

De kapitaalaflossingen:

 • code 1355: kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor bouwsparen (leningen afgesloten vanaf 1993);
 • code 1358: kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen.

Premies van individuele levensverzekeringen:

 • code 1351: kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor bouwsparen (leningen afgesloten vanaf 1993);
 • code 1353: kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen.

U heeft uw lening afgesloten tussen 2005 en 2013, dan vult u de volgende codes in:

 • code 1370:  de interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,  maximumbedrag = 3.090 EUR (2.260 basissom + 750 EUR verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 EUR als u drie kinderen ten laste heeft);
 • code 1371: premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005;
 • code 1372/1380 en 1374/1375: de hierboven genoemde verhoging van 750 EUR krijgt u enkel als uw lening nog in de eerste tien jaar van zijn looptijd is (dat is zo voor leningen afgesloten vanaf 2006), en voor zover de woning op 31 december 2015 nog altijd uw enige woning was (geërfde woningen worden niet meegeteld). U moet dus twee vragen beantwoorden: is uw lening afgesloten vanaf 2006 (JA = code 1372, NEEN = code 1380) en was de woning op 31 december 2015 nog altijd uw enige woning (JA = code 1374, NEEN = code 1375);
 • code 1373: ten slotte geeft u in deze code aan hoeveel kinderen u ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening.

U heeft uw lening afgesloten sinds 2006 en maakt geen gebruik van één van de voorgaande mogelijkheden, dan vult u de volgende code in:

 • code 1146: interesten van andere leningen die u bent aangegaan om een onroerend goed te verwerven.

Eigen woning werd niet-eigen woning in de loop van 2015

Als uw eigen woning een niet-eigen woning werd in de loop van vorig jaar, moet u gaan combineren. U hebt dan tot op de laatste dag dat de woning eigen was recht op de gewestelijke vermindering en vanaf de dag dat de woning niet-eigen is, op de federale woonbonus. U moet de bedragen dan in verhouding berekenen (pro rata).

Verder gebruikt u gewoon de codes zoals hierboven aangegeven. Wie in 2010 een lening afsloot voor een woning die hij zelf betrok tot augustus 2015, vult dus zowel code 1370 in als code 3370 (maar in geen van beide codes het maximum, maar wel het geprorateerde bedrag).

In het bovenstaande overzicht, bespreken we de meest voorkomende mogelijkheden. Voor meer informatie en voor meer specifieke gevallen kan u terecht op www.monKEY.be waar PB-specialist Jef Wellens de volledige aangifte in detail bespreekt, of de Aangiftegids Personenbelasting van Maurice De Mey.


 

Gepubliceerd op 25-05-2016

  778