De bijzondere aanslag geheime commissielonen als ultimum remedium

Het regime van de bijzondere aanslag geheime commissielonen was de laatste jaren nogal aan veranderingen onderhevig. Het standpunt van de fiscus werd nu eens verstrengd, dan weer versoepeld. De programmawet van december 2014 heeft nog maar eens een wijziging meegebracht. De versoepeling van de laatste jaren , wordt nu (definitief) wettelijk vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanslag nog slechts uitzonderlijk zal worden opgelegd.

De aanslag wordt een ‘ultimum remedium’

Doordat de bijzondere aanslag vroeger vaak werd opgelegd, en wel erg hoog was (309%), werd de aanslag haast een ‘straf’. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. De aanslag mag enkel een ‘vergoedend karakter’ hebben om de fiscus te compenseren voor inkomsten die ze gemist heeft.
Deze (nieuwe) visie leidt ook tot de drie speerpunten van de huidige regeling: (1) de aanslag wordt minder snel opgelegd, (2) het tarief wordt drastisch verlaagd en (3) de verdoken meerwinsten worden anders aangepakt.

(1) De aanslag wordt minder snel opgelegd

Eigenlijk was het opleggen van de bijzondere aanslag al uitzonderlijk geworden. Ook door de vorige wetswijziging (in 2013) was de regel al versoepeld. De bijzondere aanslag werd niet toegepast, wanneer de genieter de inkomsten in zijn aangifte vermeldde. Daar wordt aan toegevoegd dat ook een geldige aangifte in het buitenland aanvaard wordt. Zelfs als de genieter dus in België geen aangifte moet doen/doet (omdat hij hier niet belastbaar is), komt er geen aanslag geheime commissielonen meer aan te pas.

Maar daar stopt het niet. Vanaf nu kan de vennootschap al aan de aanslag ontsnappen als de genieter ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd binnen de twee en half jaar volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar. Op basis van die identificatie kan de fiscus dan zelf overgaan tot taxatie van de genieter. Dit is een duidelijke versoepeling tegenover de vorige regeling, waarbij de genieter zelf zijn inkomen moest aangeven. Hier is het immers al voldoende dat de fiscus weet wie hij is, zonder dat hij zelf een aangifte indient.

(2) Het tarief wordt drastisch verlaagd

Het torenhoge tarief van 309% wordt fel verminderd tot 103% (100% + 3% aanvullende crisisbijdrage) als de verkrijger een natuurlijk persoon is. Als de verkrijger een rechtspersoon is, daalt het tarief nog verder naar 51,5%.

(3) Verdoken meerwinsten worden anders aangepakt

Naast de geheime commissielonen worden ook de verdoken meerwinsten door de bijzondere aanslag geviseerd. Ook hier kiest de wetgever voor een nieuwe aanpak.

Enkel echte zwarte omzet wordt door de aanslag op verdoken meerwinsten nog getroffen.

Maar naast aanslag kunnen andere sancties worden opgelegd

De nieuwe versie aanslag heeft enkel nog een vergoedend karakter. Daarmee komt er wel weer ruimte vrij om indien nodig naast de aanslag toch een straf op te leggen.

Tiberghien 2014-2015

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 

Het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het Handboek geeft immers een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Gepubliceerd op 14-01-2015

  475