CBN verduidelijkt omzetdefinitie

Gepubliceerd op 14-11-2019

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in een recent advies welke boekhoudplichtige ondernemingen in functie van hun rechtsvorm en grootte kunnen kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding. In deze problematiek draait alles rond de definitie van het begrip omzet.

Grensbedrag voor vereenvoudigde of dubbele boekhouding

De mogelijkheid tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding is uitsluitend voorbehouden voor boekhoudplichtige natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen; voor boekhoudplichtige organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (de maatschap); voor vennootschappen onder firma (VOF); en voor commanditaire vennootschappen (CommV). Zij hebben deze mogelijkheid voor zover het bedrag van hun omzet, exclusief btw, over het laatste boekjaar kleiner is dan of gelijk is aan 500.000 euro.

Een besloten vennootschap (BV), een coöperatieve vennootschap (CV), een naamloze vennootschap (NV), een Europese vennootschap (SE) en een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) moet steeds een dubbele boekhouding voeren, ongeacht de omvang van haar omzet. 

Omzetdefinitie bij vereenvoudigde boekhouding

Voor ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren, wordt onder omzet verstaan het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw. In casu wordt met ontvangsten bedoeld alle ontvangsten ongeacht of deze een opbrengst uitmaken in de zin van een boekhouding gevoerd volgens de regels van het dubbel boekhouden. Een uitgebreide definitie…

Kort of lang boekjaar

De berekening van het aantal maanden dat een boekjaar bestrijkt wanneer het boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden, wordt volgens de Commissie berekend in functie van het aantal effectief verstreken maanden.

Eerste boekjaar

De onderneming mag tijdens het eerste boekjaar dat zij boekhoudplichtig wordt een vereenvoudigde boekhouding voeren als uit vooruitzichten te goeder trouw blijkt dat het grensbedrag van 500.000 euro tijdens dit eerste boekjaar niet zal worden overschreden.

Jaarlijkse keuze

De vaststelling of de omzet overschreden wordt, gebeurt op de afsluitingsdatum van het laatst afgesloten boekjaar. Wordt het grensbedrag dan niet overschreden, dan kan de boekhoudplichtige onderneming een vereenvoudigde boekhouding voeren. De boekhoudplichtige onderneming heeft ieder jaar opnieuw deze keuze.

Geen publicatieverplichting

  378