Belastingvermindering voor verwerving van nieuwe aandelen in groeibedrijven: fiscus publiceert model van ‘attest 281.88’

Gepubliceerd op 13-01-2020

De belastingadministratie heeft in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2019 het model van ‘attest nr. 281.88’ gepubliceerd. De wetgever heeft een fiscale stimulans voorzien om kleine groeibedrijven (‘scale up’) te helpen.

Als alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld, krijgen burgers die investeren in die kleine vennootschappen een belastingvermindering van 25% van het geïnvesteerde bedrag. De investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf het 5de t.e.m. het 10de jaar na de oprichting van de vennootschap.

Deze belastingvermindering, ook ‘vermindering tax shelter scale-up’ genoemd, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. Ze wordt geregeld door artikel 145(27) van het WIB 1992. Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de inschrijvers documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie.

De uitreikers van deze documenten moeten een afschrift ervan langs elektronische weg aan de belastingadministratie bezorgen. De belastingadministratie heeft een model van ‘attest nr. 281.88’ opgesteld dat de uitreikende instanties daarvoor mogen gebruiken.

Voorwaarden voor belastingvermindering

De betrokken kleine vennootschappen moeten voldoen aan een reeks voorwaarden.

Eén van die voorwaarden is een groeicriterium. Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen moet de vennootschap minstens voldoen aan één van de volgende criteria:

  • de jaaromzet van de vennootschap is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen, OF
  • het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap krachtens arbeidsovereenkomsten tewerkstelt, is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.

De investeringsmogelijkheden die recht geven op de belastingvermindering zijn de volgende:

  • de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven, eventueel via een crowdfundingplatform
  • of de verwerving via een crowdfundingplatform van nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel dat op zijn beurt investeert in aandelen van dergelijke vennootschappen.

Het is dus niet mogelijk om te investeren via een openbaar startersfonds of een private startersprivak, wat wel kan bij de ‘belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van startende vennootschappen, ook genoemd ‘vermindering tax shelter start-ups’. Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de inschrijvers een document ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Artikel 63(12/3) van het KB/WIB 1992 bepaalt de manier waarop de vereiste documenten moeten worden opgesteld door het groeibedrijf of het financieringsvehikel.

laptop-office-working-men-3153201

Op te stellen documenten

Het groeibedrijf of het financieringsvehikel moet volgende documenten opstellen voor de inschrijver, met een afschrift voor de belastingadministratie:

  • een document voor het jaar van verwerving van de investeringen;
  • een document voor het jaar volgend op het jaar van verwerving;
  • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;
  • een document voor het jaar van vervreemding van de investeringen indien de investeerder ze vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

In het laatste geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen. In haar bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020 lijst de belastingadministratie (AAF) nog eens op welke gegevens bovenstaande documenten precies moeten bevatten.

Uiterlijk op 31 maart…

Het groeibedrijf of het financieringsvehikel moet de voormelde documenten aan de inschrijver bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de vier daaropvolgende jaren.

Binnen dezelfde termijn moet het groeibedrijf of het financieringsvehikel ook een afschrift van deze documenten langs elektronische weg aan de belastingadministratie bezorgen.

Via Belcotax-on-web of via mail…

  210