Wetsontwerp: Omzetting wijzigingsrichtlijnen moeder-dochterrichtlijn en keuze betaling exittaks

De Regering heeft op 27 september 2016 in de Kamer een ‘wetsontwerp houdende fiscale bepalingen’ ingediend.
Dit wetsontwerp zet twee wijzigingsrichtlijnen van de moeder-dochterrichtlijn (richtlijn 2011/96/EU) om in Belgisch recht, nl:

  • richtlijn 2014/86/EU van de Raad van 8 juli 2014: via deze richtlijn verving de Europese Commissie de antimisbruikbepaling die in de moeder-dochterrichtlijn stond door een gemeenschappelijke antimisbruikregel. Die houdt in dat de lidstaat van de moedermaatschappij en de lidstaat van haar vaste inrichting de voordelen van de belastingvrijstelling voor winstuitkeringen die aftrekbaar zijn bij de dochteronderneming van de moedermaatschappij, niet toekennen. Daartoe bepaalt richtlijn 2014/86/EU dat de lidstaat van de ontvangende onderneming (moedermaatschappij of haar vaste inrichting) zich slechts onthoudt van het belasten van de ontvangen winstuitkeringen voor zover deze niet aftrekbaar zijn in de bronlidstaat (d.w.z. de lidstaat van de uitkerende dochteronderneming). De lidstaat van de ontvangende onderneming moet dus belasting heffen over het deel van de winst dat aftrekbaar is in de bronlidstaat; en
  • richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015: via deze richtlijn verfijnde de Europese Commissie de antimisbruikregeling in de ‘moeder-dochterrichtlijn’. Hiermee ontzegde ze de ‘kunstmatige constructies’ de voordelen van de moeder-dochterrichtlijn.

Daarnaast geeft het wetsontwerp gevolg aan de ingebrekestelling van 26 september 2014 door de Europese Commissie ten aanzien van de Belgische autoriteiten betreffende het Belgische fiscale stelsel ‘exitheffingen’, vervat in de samen te lezen artikelen 18, 46, 208, 209, 210, 211, 214bis, 228 en 229 van het WIB 1992. De belastingplichtigen van een exittaks krijgen nu de keuze tussen een onmiddellijke betaling of een gespreide betaling van de exittaks in vijf annuïteiten. Hierbij zet het ontwerp ook ‘Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt’ (anti-BEPS-richtlijn) gedeeltelijk om in Belgisch recht.

(Christine Van Geel)

Meer nieuws vindt u op taxTODAY op monKEY.be. Nog niet geabonneerd? Meer info hier.

Gepubliceerd op 05-10-2016

  715