Expertise IAB van nieuwe insolventiewetgeving nationaal en Europees gewaardeerd

Voor het zomerreces wordt de nieuwe insolventiewetgeving verwacht. De bestaande wetgevingen zullen beter op elkaar worden afgestemd en geïncorporeerd in het WER. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar alle ondernemingen, ook deze van de vrije beroepers. En een bijzondere aandacht zal worden besteed aan het tweedekansondernemerschap. Mensen die durven ondernemen verdienen immers respect en waardering en mogen in geen geval gestigmatiseerd worden wanneer zij mislukken.
Samen met IBR en BIBF formuleerde IAB  enkele voorstellen voor deze nieuwe wetgeving. De expertise die werd opgebouwd wordt nu op nationaal niveau ingeroepen door andere ordes en instituten van vrije beroepers en op Europees niveau in het kader van het voorstel tot Insolventierichtlijn.

Krachtlijnen van de nieuwe insolventiewetgeving

De regering heeft twee doelstellingen voor ogen bij de integratie van het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht (WER):  (i) alle insolventiewetgeving, dus zowel het faillissementsrecht als de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) onderbrengen in het WER en beter op elkaar afstemmen en (ii) het tweedekansondernemerschap bevorderen door de stigmatisering die gepaard gaat met een faillissement, weg te werken.

Uitbreiding toepassingsgebied

Door het voorontwerp wordt het insolventierecht grondig gemoderniseerd en wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot alle ondernemingen. Omwille van het specifieke karakter van de vrije beroepen als ondernemingen zullen aangepaste regels moeten worden voorzien. De praktijk van een vrije beroeps¬beoefenaar is immers niet zomaar vrij verhandelbaar ingeval van insolventie. En ook het beroepsgeheim moet worden gevrijwaard.

Rol van de accountant en de belastingconsulent

In het wetsontwerp werden tevens een aantal voorstellen van de Instituten (IAB-IBR-BIBF) opgenomen.

Verder heeft deze integratie geen belangrijke weerslag op de rollen en opdrachten van de economische beroepsbeoefenaars in de WCO zoals die van kracht werden in augustus 2013.

Expertise van het IAB

Sedert de wetswijziging van 2013 inzake de continuïteit van de ondernemingen heeft het IAB een zeer grote expertise opgebouwd met betrekking tot de preventie en remediëring van de ondernemingen in moeilijkheden. Door deze wetswijziging werden onder meer aan de accountants belangrijke rollen toegekend bij de preventie van voornamelijk de kmo’s. IAB sensibiliseerde de beroepsbeoefenaars en het maatschappelijk verkeer over deze cruciale rollen door talrijke publicaties en uiteenzettingen.

De Europese dimensie

Deze expertise krijgt nu ook nationale en internationale erkenning. Ondervoorzitter Bart Van Coile licht toe: “Nationaal is het IAB gevraagd om zijn expertise in een taskforce ten dienste te stellen van de ordes en instituten van de andere vrije beroepen, waarvoor het insolventierecht tot nu toe een onbekende materie was. Wij zullen hen helpen in het opstellen van een stappenplan zodat zij hun leden op correcte wijze kunnen informeren. Maar ook op Europees niveau wordt de opgebouwde expertise van het Instituut sterk gewaardeerd, meer bepaald in het kader van het voorstel tot Insolventierichtlijn van de Europese Commissie. Ook daar speelt IAB een sterk gewaardeerde rol”.

Gepubliceerd op 21-06-2017

  1171