Europa wijzigt btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen

Gepubliceerd op 09-12-2019

Europa wijzigt de regels over de btw op afstandsverkopen (e-commerce) en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen die in de btw-richtlijn staan. Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 voegt de nieuwe regels toe aan de btw-richtlijn. De lidstaten moeten ze toepassen vanaf 1 januari 2021.

Huidige btw-richtlijn

Indien een belastingplichtige via het gebruik van een elektronische interface, zoals een marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel:

  • afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro faciliteert, of
  • de levering van goederen binnen de Gemeenschap door een niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige aan een niet-belastingplichtige faciliteert,

wordt de belastingplichtige die de levering faciliteert geacht die goederen zelf te hebben ontvangen en geleverd.

Aangezien de btw-richtlijn één enkele levering opsplitst in twee leveringen, bepaalt richtlijn (EU) 2019/1995 aan welke van deze leveringen de verzending of het vervoer van de goederen moet worden toegerekend, om hun plaats goed te kunnen bepalen.

Verder zorgt ze ervoor dat het belastbare feit van deze twee leveringen op hetzelfde tijdstip plaatsvindt.

Een belastingplichtige die via een elektronische interface de levering van goederen aan een niet-belastingplichtige in de Gemeenschap faciliteert, kan de aan een niet in de Gemeenschap gevestigde leverancier betaalde btw in aftrek brengen. Om het risico te vermijden dat laatstgenoemde de btw niet aan de belastingautoriteiten betaalt, stelt richtlijn (EU) 2019/1995 de levering van de leverancier die de goederen via een elektronische interface verkoopt, vrij van btw.

Die leverancier krijgt tegelijk het recht om de door hem betaalde voorbelasting met betrekking tot de aankoop of invoer van de geleverde goederen in aftrek te brengen. Daartoe moet de leverancier altijd geregistreerd zijn in de lidstaat waar hij deze goederen heeft verworven of ingevoerd. Bovendien kunnen niet in de Gemeenschap gevestigde leveranciers die een elektronische interface gebruiken voor de verkoop van goederen, voorraden aanhouden in verschillende lidstaten en in aanvulling op de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen, goederen uit deze voorraad leveren aan afnemers in dezelfde lidstaat.

working-macbook-computer-keyboard-34577

EU richtlijn 2019/1995

  1162