Belastingvragen: moet een bewindvoerder belastingen betalen op ontvangen vergoedingen?

Gepubliceerd op 29-05-2018

Vraag

Naast mijn werknemerspensioen ontvang ik maandelijks een vergoeding als bewindvoerder van mijn gehandicapte zus. Hoe moet ik die aangeven en hoe wordt die belast?

Antwoord

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn goederen te beheren, wordt er door de vrederechter een bewindvoerder aangewezen om het beheer van die goederen waar te nemen. Niemand kan echter worden verplicht tot bewindvoering. In de praktijk komen drie soorten vergoedingen voor:

  • een ‘bezoldiging’ waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van de beschermde persoon
  • een vergoeding voor gemaakte kosten, geverifieerd door de vrederechter of forfaitair bepaald
  • een specifieke vergoeding voor buitengewone prestaties in het kader van de bewindvoering.

De bezoldiging (max. drie procent van het inkomen van de beschermde persoon) wordt in principe belast als een beroepsinkomen (baten – code 1650/2650 van vak XIX van de aangifte) wanneer die is betaald aan een professionele bewindvoerder (advocaat of notaris) of wanneer de verrichtingen in het kader van de bewindvoering voldoende talrijk zijn om te kunnen spreken van een beroepsactiviteit.

Als het om louter occasionele of toevallige prestaties gaat die buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid worden geleverd, wat doorgaans het geval is met bewindvoerders die worden gekozen uit bloed- of aanverwanten, bv. een familielid of een vertrouwenspersoon, dan is die bezoldiging belastbaar als divers inkomen (code 1200/2200 van vak XVI van de aangifte). Aan familieleden wordt zo’n bezoldiging wel eerder uitzonderlijk toegewezen. Maar als u die toch zou ontvangen voor de bewindvoering van uw zus, dan is die belastbaar als divers inkomen tegen een belastingtarief van 33 procent.

Ik vermoed echter dat de vergoeding die u ontvangt, de tweede soort vergoeding is, een vergoeding voor gemaakte kosten. Aangezien die kosten worden geverifieerd door de vrederechter of zijn vastgesteld op basis van ‘ernstige normen’ zoals dat heet, en dus geen eigenlijk inkomen vormen maar enkel gemaakte kosten vergoeden, is die vergoeding belastingvrij en dus niet aan te geven.

Nog een randbemerking: de forfaitaire vergoedingen betaald aan voogden, aangewezen door de dienst Voogdij van de FOD Justitie ter vertegenwoordiging van minderjarige vreemdelingen, zijn wettelijk vrijgesteld van belasting.

Jef Wellens

De redacteurs van Wolters Kluwer beantwoorden de vragen van De Standaard-lezers. Vraag en antwoord werden eerder gepubliceerd in De Standaard.

  659