UBO-register, u heeft tijd tot 30 september

Gepubliceerd op 13-02-2019

In het UBO-register moeten alle uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten zich registreren. Het duurde evenwel langer dan gepland om het register online te krijgen. Daarom wordt de deadline waartegen de betrokken personen zich voor het eerst moesten registreren opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum is 30 september 2019.

UBO, de uiteindelijk begunstigde

UBO staat voor ultimate beneficial owner. Dat is de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of andere juridische entiteit. Denk daarbij aan trusts, stichtingen en (internationale) vzw’s.

Een register

De overheid wil met het bijhouden van de register meer te weten komen over de mensen achter al deze rechtspersonen.

De Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën verzamelt, bewaart, beheert en controleert accurate en actuele gegevens van de uiteindelijk begunstigden. Al deze gegevens worden bijgehouden in het UBO-register.

De regeling is trouwens op Europees niveau uitgewerkt en komt voort uit de vierde antiwitwasrichtlijn van de Europese Unie. Het UBO-register past in de internationale strijd tegen fraude en witwassen.

j-kelly-brito-256889-unsplash
Vennootschappen moeten heel wat gegevens doorgeven aan UBO-register

Welke rechtspersonen en entiteiten?

Zijn onderworpen aan de registratieplicht:

 • Vennootschappen, ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de burgerlijke maatschap.
 • Verenigingen en stichtingen.
 • Trustees en fiduciebeheerders.

Wie staat er in het register?

Van elke onderworpen entiteit moet één of meerdere natuurlijke personen als uiteindelijke begunstigde in het UBO-register worden opgenomen. In principe zijn dat de aandeelhouders die 25 % of méér van de aandelen in handen hebben. Daarnaast kunnen het ook leden van de raad van bestuur of andere feitelijk leidinggevenden zijn.

Welke informatie melden?

Van elke uiteindelijke begunstigde moeten de volgende gegevens in het UBO-register worden ingevuld:

 • Naam en voornaam.
 • Geboortedag.
 • Nationaliteit.
 • Land van verblijf.
 • Huidig adres.
 • Datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden van de betrokken entiteit.
 • Identificatienummer.
 • De categorie(en) van personen waar hij onder valt. Is hij/zij aandeelhouder, zaakvoerder, hoger leidinggevend personeelslid?
 • Bekleedt hij/zij alleen of samen met andere personen deze functies?
 • Is hij rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde. En als het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, wie zijn dan de tussenpersonen (met alle identificatiegegevens van deze tussenpersonen)
 • De omvang van het uiteindelijke belang in de entiteit, bv. het percentage van de aandelen of stemrechten.

We melden al dat de regeling gebaseerd is op een Europese richtlijn. Dit betekent dat wanneer de uiteindelijke begunstigde al werd ingeschreven in een gelijkaardig register in een andere lidstaat, het niet nodig is om opnieuw te registreren in het Belgisch UBO-register. De begunstigde moet dan wel een uittreksel van die informatie wordt bezorgd aan de Administratie van de Thesaurie.

Melden tegen 30 september 2019

Noteer 30 september maart 2019. Uiterlijk dan moet voor de eerste keer alle informatie aan het UBO-register meegedeeld worden. Wanneer de gegevens wijzigen, heeft u telkens één maand vanaf de wijziging om het register weer up to date te brengen.

Informatieplichtige vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun wettelijke verplichtingen niet naleven, riskeren een administratieve geldboete die varieert tussen 250 euro en 50.000 euro. De geldboete wordt opgelegd nadat de informatieplichtige is gehoord, of minstens behoorlijk is opgeroepen.

Wie heeft er toegang tot het UBO-register?

Het register is in principe vrij toegankelijk. Dat betekent dat naast de overheid en de entiteiten die hun gegevens moeten melden, iedere gewone burger en rechtspersoon het register kunnen raadplegen.

web-3967926_1280
Ook gewone burgers hebben toegang, maar wel beperkt

Beperkingen voor gewone burgers:

 • Zij moeten een legitiem belang hebben. U kunt dus niet zonder reden in het register gaan snuisteren.
 • Zij kunnen niet alle informatie zien, maar hebben (omwille van privacyredenen) geen toegang tot rijksregisternummer en het adres van de uiteindelijk begunstigden.
 • De uiteindelijke begunstigde kan vragen om bepaalde informatie in het register te verbergen, bv. omdat er een onevenredig risico bestaat op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of als de uiteindelijk begunstigde een minderjarige is.
  1566