Het nieuwe WVV voorziet een ruimere en strengere regeling van belangenconflicten binnen ondernemingen.

Gepubliceerd op 28-04-2020

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet in een ruimere en strengere regeling van belangenconflicten tussen 1 of meer bestuurders binnen ondernemingen. De verruiming houdt in dat de bestuurders van de CV, de VZW en de stichtingen voortaan ook de procedure bij belangenconflicten moeten volgen. De verstrenging heeft te maken met de uitbreiding van de onthoudingsplicht.

De informatie in deze bijdrage komt uit onze publicatie ‘Vennootschap in pocket’ en uit monKEY.

Wanneer is er sprake van een belangenconflict?

Er treedt een belangenconflict op wanneer een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks van vermogensrechtelijke aard is en dat strijdig is met het belang van de vennootschap. Bijvoorbeeld: een vennootschap leaset een wagen die door haar enige bestuurder wordt gebruikt. Op het einde van de leasingtermijn beslist de bestuurder de wagen op zijn persoonlijke naam over te nemen aan een zeer gunstige restwaarde (lees merkelijk onder de effectieve marktwaarde).

In dergelijk geval voorziet het wetboek in bijzondere formaliteiten bij deze transactie ter bescherming van de belangen van de vennootschap (de belangenconflictprocedure). In ons voorbeeld moest de bestuurder de belangenconflictprocedure volgen. De vennootschap had er alle belang bij om de wagen zelf aan te kopen en ze aan de marktwaarde te verkopen.

Wie neemt de beslissing in een belangenconflictprocedure als er meerdere bestuurders zijn?

Wanneer 1 bestuurder een belangenconflict heeft:

  • moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders
  • neemt het bestuursorgaan (de andere bestuurders) de beslissing
  • mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen en moet hij zich voortaan dus altijd onthouden. Dit was al zo voor genoteerde vennootschappen en is nu de algemene regel.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben:

  • wordt de beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering
  • voert het bestuursorgaan de beslissing van de AV uit.
belangenconflicten_wvv

Wie neemt de beslissing in een belangenconflictprocedure als er slechts 1 bestuurder is?

  • als die bestuurder niet de enige aandeelhouder is, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering
  • als die bestuurder wel de enige aandeelhouder is, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De verplichte aanstelling van de lasthebber ad hoc die we kennen in de BVBA verdwijnt.

En vergeet niet. Het bestuursorgaan moet de beslissing verantwoorden in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd (geen verplichting voor kleine VZW’s).

Wie moet de belangenconflictprocedure volgen?

  1230