Een uitkering in de BV? De nieuwe balans- of liquiditeitstest bezorgen bestuurders en accountants grote kopzorgen.

Gepubliceerd op 28-04-2020

Telkens de BV een uitkering wil doen, moet ze, sinds ze met het nieuwe WVV nu kapitaalloos is, twee testen ondergaan. Toch een belastende maatregel voor deze populaire vennootschap. Hopelijk schiet deze extra procedure het doel van minister niet voorbij om van de BV de meest voorkomende vennootschap te maken.

De informatie in deze bijdrage komt uit onze Gids voor vennootschappen en uit monKEY.

Schuldeisers boven

Het vermogen van de kapitaalloze vennootschap moet gevrijwaard worden en daarom moet de BV bij elke uitkering balans- en liquiditeitstesten ondergaan die als doel heeft de solvabiliteit van de vennootschap te beschermen.

Concreet, de algemene vergadering kan slechts tot een uitkering overgaan in de mate waarin het nettoactief van de BV positief is (nettoactieftest). Daarnaast moet het bestuursorgaan, alvorens het tot enige uitkering overgaat, nagaan of de vennootschap na de uitkering zoals door de algemene vergadering vastgesteld, nog in staat zal zijn om haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden en dit over een periode van minstens twaalf maanden (liquiditeitstest).

De regeling is duidelijk gericht op de behoeften van de schuldeisers.

Wat verstaat men onder “uitkeringen” ?

Klassieke uitkeringen slaan op dividenden, tantièmes, uitkeringen aan andere rechthebbenden zoals bijvoorbeeld het personeel. Maar het begrip uitkering is ruimer dan dat: ook de terugbetaling van de eerdere inbrengen in geld of in natura van de aandeelhouders, vermits zij geen kapitaal meer heeft, valt er onder.

Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

Nieuw in het WVV is dat het mogelijk is om statutair aan het BV bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, en uit de overgedragen winsten, eigenlijk naar analogie met de gewijzigde regeling van de interimdividenden in de NV. Ook hier moeten de grenzen van de nettoactief- en liquiditeitstest gerespecteerd worden.

Er zijn geen beperkingen wat betreft het ogenblik waarop tot een uitkering uit de winst van het lopende boekjaar kan worden overgegaan. De bevoegdheid om uit te keren uit de reserves kan niet worden gedelegeerd.

Het is dus perfect mogelijk om tijdens het eerste boekjaar van een BV over te gaan tot een winstuitkering op initiatief van het bestuursorgaan op voorwaarde dat de statuten deze bevoegdheid hebben toegekend. Er is ook geen tijdsbeperking tussen twee uitkeringen.

bv_uitkeringen

Wie niet luistert, moet voelen

Een belangrijke bijkomende innovatie van het WVV, betreft het recht van de besloten vennootschap om enige uitkering die werd gedaan in strijd met de balans- of liquiditeitstest van de ontvangende aandeelhouders terug te vorderen. De vennootschap mag deze onterechte uitkeringen zelfs terugvorderen indien de aandeelhouders te goeder trouw zijn.

Besluit

  799