De BV: blijheid, vrijheid voor aandeelhouders

Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht – Deel 3

Dit artikel werd naar aanleiding van de goedkeuring van het WVV geüpdatet op 07/03/19.

Gepubliceerd op 29-10-2018

De nieuwe BV is het speerpunt van het nieuwe vennootschapsrecht. Bedoeling van de wetgever is dat de BV de standaardvennootschap wordt, waar iedere ondernemer op kan terugvallen. Zo kan bv. de NV worden voorbehouden voor de zeer grote ondernemingen. Kernwoorden van de hervorming zijn flexibilisering, evenwel met de nodige aandacht voor schuldeisersbescherming.

Dwingende regels worden van aanvullend recht

Veel dwingende regels worden van aanvullend recht, dus met de mogelijkheid om ervan af te wijken. Dit laat veel ruimte voor maatwerk in de statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten, maar zorgt ook voor een vangnet wanneer de aandeelhouders geen specifieke regels hoeven of willen voorzien.

 

Kapitaalconcept geschrapt

De meest opvallende wijziging is ongetwijfeld dat het kapitaalconcept wordt afgeschaft in de BV. Dit heeft evident ook op de andere regels een grote impact, bv. de uitkeringen aan de aandeelhouders, de regels rond inkoop van eigen aandelen, de alarmbelprocedure; etc.

De afschaffing van het kapitaal heeft o.a. tot gevolg dat de verdeelsleutelfunctie voor aandeelhoudersrechten anders moet worden ingevuld, de in de BVBA bestaande koppeling met het kapitaal is immers niet meer mogelijk. De verdeling van aandeelhoudersrechten wordt in verregaande mate geflexibiliseerd. We lichten er enkele voorbeelden uit.

  • Het principe van de BVBA dat aan elk aandeel verplicht één stem verbonden is (one share one vote) blijft overeind, maar dan enkel als defaultregel, zodat ervan kan worden afgeweken. Op die afwijkingen staan nauwelijks beperkingen in de BV. Er kan dus onder het toekomstig recht worden gewerkt met aandelen met een meervoudig (dubbel, triple, etc) stemrecht en met aandelen zonder stemrecht.
  • Ook wat de vermogensrechten betreft zijn veel mogelijkheden denkbaar om te differentiëren, waar dat niet kon in de BVBA. Enige grens is dat aan elk aandeel in de BV vermogensrechten gekoppeld moeten zijn, maar dat hoeven dus geen gelijke vermogensrechten te zijn. Daarnaast wordt het leonijns verbod deels opgeheven, zodat het nu ook mogelijk wordt een aandeelhouder vrij te stellen van bijdrage in het verlies (wat de praktijk van bepaalde put- en call optiestructuren zal vergemakkelijken).
  • Het wordt bovendien mogelijk om in ruil voor een inbreng van nijverheid aandelen toe te kennen. Dit was zowel in de BVBA als in de NV uitgesloten. Voor de NV blijft dat verbod bestaan, in de nieuwe BV wordt het wel mogelijk. De quasi-inbreng regeling wordt dan weer afgeschaft binnen de BV (niet binnen de NV).
euro-447209_1280
Uitgifte van nieuwe aandelen wordt makkelijker

Uitgifte nieuwe aandelen

Verder wordt de uitgifte van nieuwe aandelen geflexibiliseerd. Enkele voorbeelden:

  • De uitgifteprijs kan volledig vrij worden bepaald. Er hoeft dus niet meer te worden gewerkt met uitgiftepremies, of zoals in de NV met uitgiftes beneden fractiewaarde. De fractiewaarde van een aandeel zal overigens niet meer bestaan in een BV, aangezien het kapitaal is afgeschaft.
  • De algemene vergadering zal de raad van bestuur kunnen machtigen om bijkomende aandelen uit te geven, zoals dat ook al kon in de NV met het ‘toegestaan kapitaal.
  • De mogelijkheid wordt ingevoerd voor de algemene vergadering om het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen.

Flexibilisering overdraagbaarheid van aandelen

Ook de overdraagbaarheid van de aandelen wordt in verregaande mate geflexibiliseerd. In de BVBA is, behoudens enkele uitzonderingen, een overdracht slechts mogelijk indien de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, instemmen met de transactie. Deze overdraagbaarheidsbeperking blijft overeind, maar wordt voor de BV een default regel. De aandeelhouders zullen daarvan dus kunnen afwijken in de statuten. De aandelen in een BV zullen zelfs volledig vrij overdraagbaar kunnen worden gemaakt.

Minstens even belangrijk is dat overdrachten in strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen, niet tegenwerpelijk zullen zijn aan de vennootschap of aan derden (mits ze gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad). Daarvoor hoeft geen kwade trouw in hoofde van de overnemer te worden aangetoond.

Statutaire beperkingen op de overdracht van de aandelen (bijvoorbeeld standstill, voorkooprecht, volgrecht en volgplicht) moeten onder het toekomstig recht in het aandeelhoudersregister worden hernomen. Indien één van de partijen daartoe verzoekt, geldt deze verplichting ook voor extra-statutaire overdrachtsbeperkingen (bijvoorbeeld degene die zijn opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten).

Een laatste nieuwigheid die we hier aanstippen, bestaat er in dat de aandeelhouders zullen kunnen uittreden of uitgesloten worden ten laste van het vennootschapsvermogen, wat voorheen voorbehouden was voor de CV(BA). Die mogelijkheid moet dan wel expliciet worden opgenomen in de statuten.

Nieuwe opportuniteiten

Het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt op het vlak van de BV tal van nieuwe kansen en opportuniteiten voor ondernemers. Het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen is goedgekeurd in de Kamer op 28 februari 2019 en treedt in werking vanaf 1 mei 2019.

 

 

 

 

Auteur: Christine Heeb

  2334