De algemene vergadering van de VZW in tijden van het nieuwe WVV en de spelbrekende Coronacrisis

Gepubliceerd op 24-03-2020

De VZW die nu ook onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen valt, zal voor het eerst rekening moeten houden met dit nieuwe wetboek. En dat brengt enkele nieuwigheden met zich mee.

Wat is er concreet veranderd?

Enkele in het oog springende wijzigingen t.o.v. de VZW-wet uit 1921 voor de VZW die binnenkort een algemene vergadering moet bijeenroepen :

  • de oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering (en niet langer acht dagen zelfs als de statuten deze kortere termijn voorzien). Let op : dit is een dwingende bepaling en moet hoe dan ook gerespecteerd worden;

  • de regel, uit artikel 7 van de wet van 27 juni 1921, dat de vergadering buiten agenda kan besluiten als de statuten dat toelaten werd niet hernomen in het WVV;

  • een andere regel uit artikel 7 werd eveneens niet weerhouden, nl. dat de besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met als gevolg dat onthoudingen werden gelijkgesteld met tegenstemmen;

  • de uitvoering van de begroting moet nu worden toegelicht ( ook al een dwingende bepaling);

  • grote VZW’s (volgens de nieuwe definitie) moeten nu ook een jaarverslag, met een opgelegde minimale inhoud, opstellen en bekendmaken;

  • de jaarrekening en de begroting worden best ter beschikking gesteld vóór de algemene vergadering. Dit is geen verplichting maar lijkt ons logisch. Dit is ook het geval voor het eventuele jaarverslag en commissarisverslag;

  • de deelname op afstand door middel van een door de rechtspersoon ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of het stemmen vóór de algemene vergadering zijn jammer genoeg niet voorzien in het WVV. Maar het WVV bevat ook geen verbod ter zake. De statuten kunnen dan ook in deze mogelijkheden voorzien. En met de Coronacrisis wordt hiervan best gebruik gemaakt in deze tijden van (gedeeltelijke) lockdown;

  • het stemrecht in de VZW hoeft niet meer per se 1 stem per deelnemer meer te zijn. Er zijn nu vele mogelijkheden, maar de statuten moeten dit wel voorzien, anders blijft dit principe gelden;

  • voor de statutenwijzigingen bepaalt het WVV dat, bij het bepalen van de meerderheid, de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Ook deze berekening is nieuw en schept duidelijkheid.


Naar aanleiding van Covid-19 heeft een toonaangevende VZW een procedure voorzien om haar algemene vergadering op afstand te houden (digitale algemene vergadering). Meer weten over de VZW en de algemene vergadering? Of benieuwd naar hoe een digitale algemene vergadering kan worden gehouden? Op monKEY vindt u de nodige informatie.

ActiveMeetings: de tool bij uitstek voor uw digitale algemene vergadering

  925