Zo ziet het nieuwe aangifteformulier aj. 2019 voor de vennootschapsbelasting eruit

Gepubliceerd op 06-09-2019

Het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting ziet er anders uit sinds juni 2019. Dat is het gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting (het Zomerakkoord).

Benieuwd waar u op moet letten bij de volgende aangifte? Hier vindt u de details.

Onderscheid startdatum belastbare tijdperk

Het formulier maakt in bepaalde vakken een onderscheid tussen de startdatum van het belastbare tijdperk: vóór 1 januari 2018, of op die datum en later.

Sloot u het boekjaar af op 31 december 2018, maar startte het belastbare tijdperk vóór 1 januari 2018? In dit geval zijn de vernieuwde regels uit het Zomerakkoord niet van toepassing. Dit verklaart waarom in het aangifteformulier (Vak Uiteenzetting van de winst, Vak Tarief van de belasting) een onderscheid gemaakt wordt naargelang het belastbaar tijdperk al dan niet is aangevangen op 1 januari 2018.

Correcties door antimisbruikbepaling

Hou wel rekening met de antimisbruikbepaling uit de vernieuwde wet. Veranderde u na 26 juli 2017 de afsluitdatum van het boekjaar? Dan moet u de te vestigen aanslag verbinden aan het aanslagjaar dat door de aangepaste afsluitdatum van het boekjaar wordt bepaald.

U vult in dat geval de vennootschapsbelastingaangifte in voor het volledige belastbare tijdperk, maar brengt daarna nog correcties aan voor de volgende items:

 • Belastbare grondslag
 • Overdraagbare aftrekken
 • Tarieven

Hou rekening met deze 12 voornaamste wijzigingen

Hieronder leest u per vak welke wijzigingen u mag verwachten in het vernieuwde formulier.

 1. Wijziging vak ‘belastbare gereserveerde winst’
 • Regel 1024: meerwaarden bij een overdracht van activa aan een buitenlandse vaste inrichting

Vul dit vak in als de vennootschap activa overdroeg aan haar buitenlandse vaste inrichting waarvan de winst in België vrijgesteld is door een dubbelbelastingverdrag (art. 185/1 WIB92). De overdracht gebeurde na 31 december 2018.

Zie ook: emigratie>

 • Regel 1025: vooruitbetaalde kosten

Deze regel heeft betrekking op de nieuwe regeling rond de aftrek van vooruitbetaalde kosten.

Vooruitbetaalde kosten (vb. vooruitbetaalde huur)  zijn niet langer aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn vooruitbetaald.  

Zie ook: vooruitbetaalde kosten >

iknlvrbven19-belastbgereserwinst
 1. Wijzigingen vak ‘verworpen uitgave’
 • Regel 1234: niet-aftrekbare mobiliteitsvergoedingen

Voortaan geeft u hier het niet-aftrekbare gedeelte van de mobiliteitsvergoeding apart aan.

 • Regel 1235: kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

Zijn er kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van 40% of 17% van het voordeel van alle aard (artikel 33ter WIB 92)? Neem ze dan op in deze regel.

Meer weten?

iknlvrbven19-verwuitg
 1. Wijzigingen vak ‘uiteenzetting van de winst’
 • Regel 1235: kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

Om de mobiliteitsvergoeding zoveel mogelijk aan dezelfde regels te onderwerpen als de ingeruilde personenauto, moeten hier de kosten van de mobiliteitsvergoeding worden opgenomen ten belope van het gedeelte van het voordeel van alle aard.  

 • Brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van het vervangen voertuig werden NIET geheel of gedeeltelijk door de vennootschap ten laste genomen:

17% × 4% × 6/7 × cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen

waarvan (4%× 6/7 × cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen) = zijnde het voordeel van alle aard voortvloeiende uit de mobiliteitsvergoeding (artikel 33ter, §2 WIB92) (art. 198, §1, 9°, b) WIB92)

 • Brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van het vervangen voertuig werden geheel of gedeeltelijk door de vennootschap ten laste genomen:

40% × 4% × 6/7 × cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen

waarvan (4%× 6/7 × cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen) = zijnde het voordeel van alle aard voortvloeiende uit de mobiliteitsvergoeding (artikel 33ter, §2 WIB92) (art. 198, §1, 9°, b) WIB92)

 • Geen code N 1424 meer: meerwaarde op aandelen van 0,4%

De code voor de meerwaarde op aandelen van 0,4% valt weg. De belasting voor die meerwaarde wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2019.

 • Aparte vakken op basis van start belastbare tijdperk

Het aangifteformulier voorziet nu aparte vakken voor de uiteenzetting van de winst, gebaseerd op de start van het belastbare tijdperk.

 • Boekjaren met start vóór 1 januari 2018, aanslagjaar 2019 (afsluitdatum tussen 31 december 2018 en 30 december 2019)
  • De bepalingen van de hervorming zijn niet van toepassing.
  • De volgorde van de fiscale bewerkingen blijft hetzelfde.
screenshot-3
screenshot-4
screenshot-5
 1. Vak ‘correcties als gevolg van een wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar’ (antimisbruikbepaling)

Het gaat hier om correcties aan de afsluitdatum van het boekjaar die zijn doorgevoerd na 26 juli 2017. De vakken zijn er om misbruik te voorkomen en maken een onderscheid volgens de start van het belastbare tijdperk: vóór of vanaf 1 januari 2018.

Meer weten? Lees Circulaire 2019/C/50 van 17 juni 2019.

screenshot-6
 1. Wijzigingen vak ‘niet-belastbare bestanddelen’
 • Regel 1607: vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

Deze regel bevat een vrijstelling die u voor de eerste keer kunt toepassen voor aanslagjaar 2019. De vrijstelling is geldig voor een bepaald bedrag aan bezoldigingen van werknemers die sinds 1 januari 2014 minstens 5 jaar bij de vennootschap in dienst zijn.

Lees meer over de nieuwe vrijstelling>

screenshot-7
 1. Wijzigingen vak ‘meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage’

Dit vak heeft betrekking op de zeescheepvaart. Gebeurt de vaststelling van de in België belastbare winst op forfaitaire wijze? En is de tonnage van de winstmakende zeeschepen daarvan de basis? Dan doet u het volgende voor elk zeeschip dat vanaf 1 januari 2018 onder dat stelsel geregistreerd is:

 • Bepaal de meerwaarde die de toetreding van het zeeschip oplevert.
 • Bereken de nettotonnage van dat schip.

Zie ook: meerwaarde op zeeschepen>

screenshot-8
 1. Wijzigingen vak ‘definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten’
 • Regel 1641: kosten (uitsluitend voor een belastbaar tijdperk dat aanvangt vóór 01.01.2018)

De DBI-aftrek verhoogt van 92% naar 100%. Die verhoging geldt vanaf aanslagjaar 2019, zolang het belastbare tijdperk start op 1 januari 2018 of later.

Lees meer over de verhoging>

screenshot-9
screenshot-10
 1. Wijzigingen vak ‘correctie van overdraagbare aftrekken als gevolg van een wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar’

Ook dit vak heeft te maken met de antimisbruikbepaling uit het Zomerakkoord.

Meer weten? Lees Circulaire 2019/C/50 van 17 juni 2019.

screenshot-11
 1. Wijzigingen vak ‘tarief van de belasting’

Dit vak maakt een onderscheid gebaseerd op de startdatum van het belastbare tijdperk: vóór of vanaf 1 januari 2018.

screenshot-12
 1. Wijzigingen vak ‘aftrek voor octrooi-inkomsten’

Voortaan moet in dit vak worden aangegeven of de vennootschap de aftrek voor octrooi-inkomsten eist voor de eerste maal ten vroegste na 6 februari 2015 en het aantal octrooien waarvoor ze de aftrek voor octrooi-inkomsten voor de eerste maal na 6 februari 2015 opeist.

screenshot-13
 1. Wijzigingen vak ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’

Geef hier aan of de vennootschap haar nexusbreuk aanpaste als gevolg van een voorafgaande beslissing (ruling), welke volgens het aangifteformulier een weerlegbaar vermoeden vormt.

screenshot-14
  1858