Ook Cassatie is streng voor aftrek appartement aan kust

Gepubliceerd op 17-10-2018

De ophefmakende ‘midzomerarresten’ van 2015 van het Hof van Cassatie veranderden in de praktijk weinig aan de strenge houding van de lagere rechtspraak over de aftrek van kosten voor woningen die in de vennoot­schap zitten. Het leek erop dat die lagere rechtspraak de boodschap niet begrepen had, en dat de betrokken arresten bijgevolg de toets van Cas­satie niet zouden doorstaan. Over een van die zaken heeft Cassatie zich nu effectief uitgesproken. En verrassend genoeg ziet het Hof geen enkel pro­bleem. Het bevestigt een Antwerps arrest dat nochtans voorbij leek te gaan aan de cassatierechtspraak van 2015. Dat geen band met het maatschap­pelijk doel (meer) vereist is, verandert niets aan de centrale voorwaarde in artikel 49 WIB92: de kost moet gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden. Een vergoeding door de zaakvoerder ten belope van het voordeel van alle aard volstaat daarvoor niet (Cass. 21 september 2018). Toch is de discussie daarmee niet gesloten…

appartementaankust
Veel vennootschappen hebben een appartement aan de kust

De zaak betrof het klassieke geval van een doktersvennootschap met een appartement aan de kust, dat ter beschikking stond van de bedrijfsleider. De fiscus verwierp de aftrek van de kosten van het appartement, maar de belastingplichtige verweerde zich door te verwijzen naar de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie. Dat Hof veroorzaakte ophef in 2015 door te verklaren dat het voor de aftrek van kosten niet vereist is dat die kosten verband houden met het maatschappelijk doel of de activiteit: gebrek aan ver­band met maatschappelijke activiteit of statutair doel of zelfs de bedoeling om een fiscaal voordeel te realiseren, zijn op zich geen geldige redenen om de kostenaftrek te verwerpen (Cass. 12 juni 2015).

  881