De voorafbetalingen van uw vennootschap financieren kan best interessant zijn

Gepubliceerd op 12-03-2019

De deadline voor de eerste voorafbetaling van 2019 nadert met rasse schreden. Misschien heeft u reeds een storting verricht. Of misschien heeft uw bank dat wel voor u gedaan als daarvoor een financiering heeft afgesloten. Af en toe krijgen we de vraag of zo’n financiering voorafbetalingen wel interessant is. Het antwoord is niet altijd even eenduidig ...

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, wordt daarvoor fiscaal bestraft

Doet uw vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan zal zij een vermeerdering van 6,75 % krijgen aangesmeerd bovenop de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Heeft uw vennootschap een boekjaar dat afsluit per 31 december, dan kan zij voorafbetalingen die een fiscaal voordeel (lees: een vermindering op bovenstaande verhoging van 6,75%) opleveren, verrichten op: 

  • Voorafbetaling 1 – uiterlijk 10 april 2019 – voordeel 9,00 %.
  • Voorafbetaling 2 – uiterlijk 10 juli 2019 – voordeel 7,50 %.
  • Voorafbetaling 3 – uiterlijk 10 oktober 2019 – voordeel 6,00 %.
  • Voorafbetaling 4 – uiterlijk 20 december 2019 – voordeel 4,50 %.
euro-870757_1280
Soms is het interessant een financiering aan te gaan om de voorafbetalingen te doen

Spreiden of ineens betalen?

De vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te storten. Er kan worden geopteerd om het geraamde bedrag aan vennootschapsbelasting ineens te storten (bij de eerste voorafbetaling) of al dan niet evenredig gespreid over de vier kwartalen van het boekjaar. Merk op dat in het eerste geval slechts een voorafbetaling van 75 % van het geraamde bedrag aan vennootschapsbelasting nodig is om een vermeerdering te vermijden. Indien de storting na de voormelde deadlines op de rekening van de belastingadministratie wordt ontvangen, dan komt de betaling in aanmerking voor de volgende voorafbetaling.

Startende kleine vennootschappen

Kleine vennootschappen worden de eerste drie boekjaren vanaf de aanvang van hun activiteit(en) niet gepenaliseerd wanneer zij geen voorafbetalingen doen. Voor hen is het financieel gezien dus interessanter om zich de moeite te besparen. Uiteraard moet er dan rekening worden gehouden met het feit dat de verschuldigde belasting ineens moet worden voldaan na ontvangst van het aanslagbiljet. En dat kan in de praktijk wel eens voor onaangename verrassingen zorgen indien dat nog te betalen bedrag in de vergeethoek was geraakt …

 

Aankloppen bij de bank om de verschuldigde belastingen wat meer te spreiden in de tijd?

U kunt bij uw bank aankloppen met de vraag om de geraamde belastingen van uw vennootschap te financieren. Doorgaans vormt dat geen probleem. Uw bankier zal dat uiteraard niet gratis doen, maar momenteel vallen de gehanteerde tarieven zeer goed mee. Reken in de praktijk op een lineaire rentevoet tussen 0,50 % en 1,00 % op jaarbasis. In vergelijking met de vermeerdering van 6,75 % is dat een peulschil en bovendien vormen de betaalde interesten een aftrekbare kost voor uw vennootschap, wat het geval niet is voor de vermeerdering.

Laat ons even veronderstellen dat de fiscaal belastbare winst van vennootschap ANGEL CAPITAL 100.000,00 euro bedraagt. De vennootschap kan haar overtollige liquide middelen (stel 20.000,00 euro) beleggen aan een rendement van 3 %. Ze heeft een voorstel van haar bank voor een financiering voorafbetalingen (stel 20.000,00 euro) dewelke op 1 april 2019 kan worden afgesloten aan een rentevoet van 0,50 % en er worden geen dossierkosten aangerekend. We gaan er in onze berekening van uit dat het aanslagbiljet inzake vennootschapsbelasting moet worden betaald tegen 31 december 2020. De vennootschap beschikt op die manier over een termijn van 21 maanden om haar overtollige liquiditeiten te beleggen. Wat doet de vennootschap nu het best?

We voegen ook voor de volledigheid twee kolommen toe ingeval de vennootschap over onvoldoende liquide middelen zou beschikken.

 

 

Geen financiering en zelf voorafbetalen vóór 01/04

Voldoende liquide middelen maar toch financiering

Financiering en onvoldoende liquide middelen

Voldoende liquide middelen, geen voorafbetaling

Geen voorafbetaling, onvoldoende liquide middelen

Belastbare winst

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Ontvangen rente (na 21 maanden)

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

0,00

Interesten financiering (na 12 maanden)

0,00

- 54,08

- 54,08

0,00

0,00

Belastbaar na interesten en rente

100.000,00

100.995,92

99.945,92

101.050,00

100.000,00

Vennootschapsbelasting (20,40 %)

20.400,00

20.603,17

20.388,97

20.614,20

20.400,00

Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen (6,75%)

0,00

0,00

0,00

1.391,46

1.377,00

Totale belastingdruk

20.400,00

20.603,17

20.388,97

22.005,66

21.777,00

Nettowinst

79.600,00

80.392,75

79.556,95

79.044,34

78.223,00

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ANGEL CAPITAL meer nettowinst overhoudt indien zij haar voorafbetalingen financiert. Uiteraard op voorwaarde dat ze het beoogde rendement van 3 % weet te behalen. Geen voorafbetalingen is niet echt een optie omdat in dat geval de vermeerdering van 6,75 % volop speelt en uiteindelijk een flinke slok op de borrel scheelt …

De vennootschap zou haar rendement nog verder kunnen optimaliseren door slechts een bedrag van 15.300,00 euro (of 75 % van de verschuldigde vennootschapsbelasting) als voorafbetaling 1 te storten. Het verschil van 5.100,00 euro zou ze dan eveneens kunnen beleggen.

 

Bart Vermoesen, Warfid

Meer weten over voorafbetalingen?

  762