Woonbonus verlengd bij betalingsuitstel door coronacrisis

Gepubliceerd op 07-01-2021

Als een belastingplichtige naar aanleiding van de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor zijn hypothecaire lening, en daardoor ook de duurtijd van die lening verlengt, dan laat de fiscus die duurtijdverlenging niet langer buiten beschouwing.

Belastingvoordeel voor de eigen woning

De uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens die verlengde periode komen vanaf nu dus uitzonderlijk wel in aanmerking voor de berekening van een belastingvoordeel voor de eigen woning. De coronacrisis bracht heel wat mensen in een moeilijke financiële positie. Om die reden sloot de Federale Regering met de Nationale Bank van België en Febelfin een ‘charter betalingsuitstel hypothecair krediet’ waardoor een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden voor maximum zes maanden.

Ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Woningfonds (VWF) voorzien in een mogelijkheid tot betalingsuitstel van hun woningleningen bij betalingsproblemen door de coronacrisis.

Op basis van artikel 145(46/1) van het WIB 1992 houdt de fiscus tot nog toe geen rekening met duurtijdverlengingen die na 31 december 2019 worden doorgevoerd door de belastingplichtige. Aangezien een uitstel van betaling enkel op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige kan worden toegekend, laat de fiscus de duurtijdverlenging die hierdoor ontstaat buiten beschouwing.

Dit kan uiteindelijk leiden tot een verlies van een deel van het belastingvoordeel voor de eigen woning. Zo komen de uitgaven tijdens de maanden van verlenging niet in aanmerking voor een belastingvermindering voor de eigen woning. Maar de fiscus voorziet nu in een specifieke neutralisering van de duurtijdbevriezing die in het eerste lid van artikel 145(46/1) van het WIB 1992 wordt bepaald.

Als de belastingplichtige naar aanleiding van een civiele noodsituatie uitstel van betaling voor zijn hypothecaire lening vraagt, en daardoor ook de duurtijd van die lening verlengt, dan wordt die duurtijdverlenging voortaan niet langer door de fiscus buiten beschouwing gelaten. De uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens die verlengde periode zullen uitzonderlijk dus wel in aanmerking komen voor de berekening van een belastingvoordeel voor de eigen woning.

Een voorbeeld uit de praktijk

  282