Grensbedragen fiscaalvriendelijke loonbonussen voor 2020 bekend

Gepubliceerd op 22-01-2020

Werkgevers kunnen hun werknemers of een welomschreven groep, vrij van belastingen en van RSZ-bijdragen, zogenaamde niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen toekennen. Deze voordelen zijn in de volksmond gekend als de bonusplannen of loonbonussen. Het stelsel is onderworpen aan een reeks voorwaarden en het limietbedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex. Het grensbedrag voor 2020 is bekend.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: what’s in a name

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen:

  • gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming
  • op basis van objectieve criteria
  • afhankelijk van de verwezenlijking van duidelijke aflijnbare, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Het moet een ‘niet-recurrent’ voordeel zijn wat betekent dat het éénmalig wordt ingevoerd.

Alle bedrijven uit de privé-sector (industrie, diensten, handel, landbouw, vrije beroepen, non-profit, vzw’s, enz.) kunnen dit systeem gebruiken voor hun werknemers. Zelfstandigen (consultants) of bedrijfsmandatarissen (bestuurders) worden uitgesloten.

resterend-mobiliteitsbudget

Wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Voor RSZ-doeleinden wordt het voordeel niet als loon beschouwd. Er worden dan ook geen ‘gewone’ RSZ-bijdragen op ingehouden. In hoofde van de werkgever is er wel de ‘bijzondere’ sociale zekerheidsbijdrage van 33% verschuldigd en in hoofde van de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Voor de werkgever zijn zowel de bonus als die bijzondere bijdrage aftrekbare beroepskosten. Voor de werknemer is de bonus vrijgesteld van personenbelasting. Het limietbedrag dat werkgevers mogen uitkeren, per kalenderjaar en per werknemer, is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Voor RSZ-doeleinden bedraagt het grensbedrag voor de voordelen die worden betaald vanaf 1 januari 2020: 3.413 euro (tegenover 3.383 euro in 2019).

Voor fiscale doeleinden bedraagt het grensbedrag voor de voordelen die worden betaald vanaf 1 januari 2020: 2.968 euro (tegenover 2.942 euro in 2019).

Bij overschrijding van de limiet wordt het overschrijdend deel van de bonus als loon beschouwd. Gevolg, de werkgever moet:

  1. de gewone RSZ-werkgeversbijdrage betalen
  2. de gewone RSZ-bijdrage van de werknemer inhouden
  3. de bedrijfsvoorheffing inhouden.

Denk aan de deadline voor het indienen van een toekenningsplan tot loonbonus

  1646