Beslechting van geschillen over dubbele belasting: Brussel duidt ‘bevoegde autoriteit’ en ‘vooraanstaande onafhankelijke personen’ aan

Gepubliceerd op 05-06-2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde een procedure in voor de beslechting van geschillen die ontstaan doordat EU-lidstaten bilaterale dubbelbelastingverdragen op een verschillende manier interpreteren en toepassen, en waarbij deze verschillende interpretatie en toepassing tot een dubbele belasting hebben geleid. Deze nieuwe geschillenbeslechtingsprocedure trad in werking op 1 juli 2019 (!) voor geschillen met betrekking tot inkomsten of vermogen verkregen vanaf 1 januari 2018. Brussel zette hiermee ‘richtlijn (EU) 2017/1852 over de mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie’ om. Via haar besluit van 14 mei 2020 duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nu de ‘bevoegde autoriteit’ en de ‘vooraanstaande onafhankelijke personen’ aan die bedoeld zijn in deze geschillenbeslechtingsprocedure.

Nieuwe geschillenbeslechtingsprocedure

De nieuwe Brusselse geschillenbeslechtingsprocedure is onderverdeeld in 3 fases:

  • in een eerste fase kan elke betrokken persoon onder welbepaalde voorwaarden een klacht indienen met betrekking tot een geschilpunt bij de bevoegde Belgische autoriteit en bij de buitenlandse autoriteit. Indien niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden (o.m. informatieplicht en tijdslimiet) wordt voldaan, zijn de bevoegde autoriteit en de buitenlandse autoriteit niet verplicht om de klacht te aanvaarden. De klacht moet binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de ontvangst van de ‘eerste kennisgeving’ (het aanslagbiljet) van de handeling die tot het geschilpunt aanleiding geeft of zal geven, ingediend worden;

  • na de aanvaarding van de klacht moeten de betrokken bevoegde autoriteiten trachten om het geschil te beslechten via een procedure voor onderling overleg;

  • als in de fase van onderling overleg geen oplossing werd gevonden, dan kan de belanghebbende vragen om het geschil op te lossen via arbitrage. Daartoe wordt, onder welbepaalde voorwaarden, een ‘raadgevende commissie’ of een ‘commissie voor alternatieve geschillenbeslechting’ opgericht. De ‘raadgevende commissie’ brengt een definitief advies uit over de afschaffing van de dubbele belasting in de voorliggende zaak. De ‘commissie voor alternatieve geschillenbeslechting’ kan de zaak regelen via andere technieken en procedures voor geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, verzoening, expertise, of een andere, passende en doeltreffende techniek.

Bevoegde autoriteit

De bevoegde autoriteit is aangeduid in het toekomstige samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de Europese richtlijn (2017/1852/EU).

Vooraanstaande onafhankelijke personen en raadgevende commissie

  150