Dwangbevel vervangen door innings- en invorderingsregister

Gepubliceerd op 17-12-2018

De procedure voor de inning en invordering van onbetaalde btw-schulden wordt fundamenteel hervormd. Om een onbetaalde btw-schuld in te vorderen, moest de fiscus tot nu toe eerst een dwangbevel opstellen. In plaats daarvan wordt de schuld nu opgenomen in het ‘innings- en invorderingsregister, waarna de fiscus onmiddellijk kan overgaan tot tenuitvoerlegging. De wetgever wil een stap voorwaarts zetten in de harmonisatie en de automatisering van de invorderingsprocessen en zo de werkzaamheden van de invorderingsdiensten optimaliseren. Of het ook voor de btw-plichtige een grote stap vooruit is, is echter nog maar de vraag (wet van 26 november 2018, BS 4 december 2018).

 

Opeisbaarheid btw

De btw wordt opeisbaar vanaf het belastbare feit. Dat kan het tijdstip zijn waarop de belastbare handeling plaatsvindt, ofwel het moment waarop (een deel van) de prijs/afrekening ontvangen wordt als dat gebeurt vóór de belastbare handeling (art. 16 en 17 WBTW voor levering van goederen en art. 22 en 22bis WBTW voor diensten).

Btw-plichtigen met een (gedeeltelijk) recht op aftrek moeten iedere maand of ieder kwartaal een btw-aangifte indienen en de verschuldigde btw voldoen (art. 53 WBTW). Ook een controle kan resulteren in een btw-schuld (bv. correctieopgave, proces-verbaal of aanslag van ambtswege). In beide gevallen doet vrijwillige betaling de belastingschuld uitdoven.

credit-squeeze-522549_1280
Niet iedere btw-plichtige betaalt spontaan

Als btw-plichtige niet spontaan betaalt

Maar als de btw-plichtige die btw (plus eventuele interesten en boeten) niet spontaan afdraagt, moet de fiscus een uitvoerbare titel opmaken om tot gedwongen uitvoering te kunnen overgaan. Tot nu toe moet de ontvanger daarvoor een dwangbevel opmaken samen met een feitelijke en juridische motivering (art. 85 WBTW). Aanhechting van het proces-verbaal is in principe afdoende om te voldoen aan die motiveringsplicht). Vervolgens moet de adviseur-generaal het dwangbevel uitvoerbaar verklaren. De fiscus wordt steeds vaker geconfronteerd met onbetaalde btw. Daarom past de wetgever dat tijdrovende en complexe proces aan.

  805