Antiwitwaswet geldt nu ook voor aanbieders van virutele valuta, kunsthandelaars, fiscale consultants en voetbalclubs en -makelaars

Gepubliceerd op 28-08-2020

Via de wet van 20 juli 2020 breidt de wetgever de ‘lijst met meldingsplichtige entiteiten’ die de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten naleven, sterk uit. Deze uitbreiding geldt vanaf 15 augustus 2020. Ze komt er doordat ons land een nieuw deel van de vijfde antiwitwasrichtlijn omzet in Belgisch recht.
 

Uitbreiding meldingsplichtige entiteiten

Vallen vanaf 15 augustus 2020 ook onder de antiwitwaswet van 18 september 2017:

 • aanbieders die zich bezighouden met diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta (d.w.z. muntstukken en bankbiljetten die als wettig betaalmiddel zijn erkend en elektronisch geld van een land, welke in het land van uitgifte als ruilmiddel worden aanvaard). De voorwaarden voor hun inschrijving bij de FSMA en voor de uitoefening van hun activiteiten wordt, samen met het toezicht dat op hen van toepassing is, vastgelegd bij KB;

 • aanbieders van bewaarportemonnees: dat zijn entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen. De voorwaarden voor hun inschrijving bij de FSMA en voor de uitoefening van hun activiteiten wordt, samen met het toezicht dat op hen van toepassing is, vastgelegd bij KB;

 • personen die handelen in of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud, ook wanneer deze handel wordt uitgevoerd door kunstgalerijen en veilinghuizen, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10.000 euro of meer bedraagt. De regels voor hun inschrijving bij de FOD Economie worden bij KB vastgelegd;

 • personen die kunstwerken opslaan of verhandelen of als tussenpersoon optreden bij de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud wanneer deze wordt uitgevoerd door freeports, indien de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties 10.000 euro of meer bedraagt. De regels voor hun inschrijving bij de FOD Economie worden bij KB vastgelegd;

 • professionele topvoetbalclubs: dat is elke in België gevestigde onderneming die een professionele voetbalclub bezit of beheert waarvan ten minste één ploeg in het (de) kampioenschap(pen) van het hoogste niveau van de competitie in België speelt. De Koning voorziet in hun registratie door de FOD Economie volgens de nadere regels, criteria en voorwaarden die Hij bepaalt. De FOD Economie vervult ook de rol van toezichtsautoriteit;

 • sportmakelaars in de voetbalsector: dat is elke in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die in de voetbalsector particuliere arbeidsbemiddeling verricht voor potentiële betaalde sporters of voor rekening van werkgevers met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sporters, en waarvan de activiteit wordt geregeld door:

  • het “decreet van het Vlaamse Gewest van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling”;
  • de “ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, of
  • het “decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus”.
   De Koning voorziet in hun registratie door de FOD Economie volgens de nadere regels, criteria en voorwaarden die Hij bepaalt. De FOD Economie vervult ook de rol van toezichtsautoriteit;

 • de VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond.

De ‘auditors, externe accountants en belastingadviseurs’ waren al onderworpen aan de antiwitwaswet. Daar komen op 15 augustus 2020 ook bij: “iedere persoon die zich ertoe verbindt als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere met hem gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op belastinggebied te verlenen” (“fiscale consultants”). Zij moeten zich tijdig laten inschrijven op de aparte lijst in het openbaar register van het ITAA.

Ook de ‘vastgoedmakelaars’ moesten al de antiwitwaswet naleven. Daar wordt gepreciseerd dat deze wet vanaf 15 augustus 2020 ook op hen van toepassing is “wanneer zij optreden als tussenpersoon bij de verhuur van onroerend goed, maar alleen met betrekking tot transacties waarvoor de maandelijkse huurprijs 10.000 euro of meer bedraagt”.

Cliëntenidentificatie, registratie en toezicht

  157